Evropský výbor pro sociální práva zveřejnil své rozhodnutí ze dne 18. října 2023 o kolektivní stížnosti podané European Roma Rights Centre (ERRC) proti České republice. Věc se týká sběru etnických dat u dětí, které jsou umístěny ve státních institucionálních zařízeních.

Stěžovatelská organizace namítala, že Česká republika si neplní svoji povinnost sbírat a vyhodnocovat údaje týkající se etnicity dětí v institucionální péči státu, což by jí umožnilo zavést účinná opatření na zabránění tomu, aby se v těchto zařízeních nacházel disproporčně vysoký počet romských dětí.

Výbor k tomu připomněl, že je-li obecně uznáváno, že určitá skupina dětí čelí nebo by mohla čelit ve srovnání s většinovou populací nepřiměřeným rizikům, stát je povinen shromažďovat údaje o rozsahu daného problému, aby mohl na základě toho vytvořit odpovídající strategie a přijmout vhodná opatření. V daném kontextu to znamená, že stát musí podniknout konkrétní kroky, aby zmapoval rozsah rizika diskriminace ve vztahu k romským dětem jako zranitelné skupině populace, a to buď formou sběru etnických dat, nebo cestou přiměřených alternativních opatření. Informace předložené vládou nicméně Výbor nevyhodnotil jako dostatečné kroky v této oblasti. Uzavřel proto, že Česká republika nepřijala účinná opatření, aby důkladně posoudila rozsah problému nadměrného zastoupení romských dětí v institucionální péči státu. To zakládá nepřímou diskriminaci, a tím i porušení článků 16 a 17 Evropské sociální charty ve spojení se zákazem diskriminace stanoveným v její preambuli. 

Zároveň však Výbor neshledal dostatek důkazů pro tvrzení stěžovatelské organizace, dle něhož se systém institucionální péče v České republice speciálně zaměřuje na příslušníky menšin, jejichž způsob života a výchovný styl se mohou odlišovat od převládajících společenských norem. K závěru o přímé diskriminaci romských dětí proto nedospěl.

Překlad rozhodnutí do českého jazyka a jeho anotaci naleznete zde.