Zpráva o činnosti za rok 2023

ESLP vydal v roce 2023 ve vztahu k České republice rozhodnutí o celkem 33 stížnostech. To je poměrně velký nárůst oproti minulým letům; za předchozích 5 let Soud rozhodl v průměru jen o 14 stížnostech. Porušení některého z ustanovení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ESLP shledal jen ve dvou věcech, tedy jen v 6 % případů. Rozsudky o porušení se týkaly úmrtí pacienta v psychiatrické nemocnici po použití taseru a následného vyšetřování této události (V) a kontradiktornosti řízení před Ústavním soudem (Janáček). Rozhodnutím o neporušení Úmluvy či o nepřijatelnosti stížnosti, tedy úspěchem obhajoby České republiky, skončilo 25 řízení, tedy 76 % případů. Tyto případy se týkaly např. snížení platů soudců, kárného řízení s exekutory, umístění dětí do ústavní péče, styku rodičů s dětmi, výslechu svědků v trestním řízení a mnoha dalších otázek.

V řízeních, která byla před ESLP v roce 2023 skončena, stěžovatelé požadovali spravedlivé zadostiučinění (majetkovou škodu, nemajetkovou újmu a náhradu nákladů řízení) v celkové výši cca 162,55 milionů Kč. Z rozhodnutí Soudu vznikly České republice závazky toliko ve výši 1,13 milionu Kč. Obhajoba státu ze strany kanceláře vládního zmocněnce tedy státnímu rozpočtu ušetřila částku ve výši přesahující 161 milionů Kč.

K vyjádření Soud loni vládě zaslal 21 nových případů. Týkají se např. sterilizace coby podmínky pro právní uznání změny pohlaví, odsouzení na základě doznání učiněného během výslechů v přípravném řízení v nepřítomnosti obhájce, práva na styk s dítětem, vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra, soudnictví ve věci mládeže a mnoha dalších otázek. Na rozhodnutí před ESLP čekají i mnohé další stížnosti, mj. též mezistátní stížnost Lichtenštejnska proti České republice.

Ostatní mezinárodní orgány ochrany lidských práv v loňském roce ve vztahu k České republice vydaly čtyři rozhodnutí, přičemž porušení základních práv a svobod shledaly jen ve dvou z nich. Evropský výbor pro sociální práva ohledně absence sběru etnických dat o dětech v institucionální péči státu (ERRC) a Výbor OSN pro práva dětí ohledně kolizního opatrovnictví a participačních práv dětí (B. J. a P. J.).

Celé znění zprávy o činnosti za rok 2023