O kanceláři

Kancelář vládního zmocněnce (KVZ) je odborem Ministerstva spravedlnosti. V jejím čele stojí vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před mezinárodními orgány ochrany lidských práv. 

Vládní zmocněnec

Postavení a činnost vládního zmocněnce se řídí statutem schváleným vládou (příloha k usnesení vlády č. 420 ze dne 14. června 2023).

Od ledna 2023 je vládním zmocněncem Mgr. Petr Konůpka (životopis zde).

V letech 2002–2022 byl vládním zmocněncem JUDr. Vít A. Schorm.

Zastupování ČR před mezinárodními orgány ochrany lidských práv

Vládní zmocněnec spolu s kanceláří zastupuje Českou republiku jakožto demokratický právní stát dodržující lidská práva a základní svobody v řízeních o:

  • individuálních i mezistátních stížnostech před Evropským soudem pro lidská práva,
  • kolektivních stížnostech před Evropským výborem pro sociální práva
  • o individuálních oznámeních před lidskoprávními výbory OSN.

Zastupuje Českou republiku též v řízeních o výkonu rozhodnutí vydaných v těchto řízeních.

Další činnost KVZ

KVZ vedle samotného zastupování státu vykonává i další činnosti:

  • zajišťuje výkon rozhodnutí mezinárodních orgánů ochrany lidských práv. K tomu více viz činnost Kolegia expertů pro výkon rozsudků ESLP;
  • plní obsahem a provozuje databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva v českém jazyce;
  • vydává čtvrtletní Zpravodaj, který obsahuje anotace významných aktuálních judikátů ESLP, informace o výkonu rozsudků ESLP, přehled nových stížností, které ESLP vládě zaslal k vyjádření, aktuální rozhodovací činnost velkého senátu ESLP a mnohé další informace;
  • judikaturu ESLP, spolu se související judikaturou Ústavního soudu a dalších soudů, zpracovává i do tematických příruček;
  • vyjadřuje ke slučitelnosti vybraných návrhů právních předpisů s ustanoveními Evropské úmluvy o lidských právech a dalších mezinárodních úmluv o ochraně lidských práv a základních svobod. Vytvořila a průběžně aktualizuje manuál slučitelnosti, návod pro ověření souladu návrhů právních předpisů s Evropskou úmluvou o lidských právech a judikaturou ESLP;
  • pracovníci KVZ také přednášejí a vedou semináře na téma judikatury ESLP a dalších mezinárodních závazků České republiky v oblasti lidských práv pro soudce, státní zástupce a další odborníky, jakož i pro studenty právnických fakult. 

Členství v orgánech, výborech a pracovních skupinách