Kolegium expertů pro výkon rozsudků

Kolegium expertů pro výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva a implementaci Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Kolegium", „ESLP" a „Úmluva") je poradním orgánem vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před ESLP.

Kolegium bylo ustaveno mj. v reakci na závazek posílit provádění Úmluvy na vnitrostátní úrovni, který členské státy Rady Evropy učinily na konferenci na vysoké úrovni „Provádění Evropské úmluvy o lidských právech: naše sdílená odpovědnost", která se konala pod záštitou Rady Evropy v březnu 2015 v Bruselu. Závěrečnou deklaraci z konference naleznete zde.

Složení a organizace Kolegia

Kolegium je složeno ze zástupců všech resortů, obou komor Parlamentu České republiky, nejvyšších soudů, státního zastupitelství, Kanceláře veřejného ochránce práv, akademické obce a občanské společnosti. První jednání Kolegia se uskutečnilo dne 10. listopadu 2015. Kolegium se schází dle potřeby vyplývající z vynesených rozsudků ESLP, zpravidla jednou za 6 až 12 měsíců.

Seznam členů Kolegia 

Cíle práce Kolegia

Úkolem Kolegia je analyzovat rozsudky ESLP vydané v řízeních proti České republice a formulovat příslušným orgánům doporučení k přijetí obecných opatření pro výkon těchto rozsudků, jimiž se zabrání opakování obdobných porušení Úmluvy v budoucnu. Posláním Kolegia je i zabývat se vybranými rozsudky ESLP vydanými v řízeních proti jiným členským státům Rady Evropy z hlediska jejich dopadů pro Českou republiku.

Cílem činnosti Kolegia je přispět k účinnému výkonu rozsudků ESLP a rozšíření povědomí o závazcích, které pro Českou republiku plynou z Úmluvy, mezi příslušné orgány. Dalším cílem je používání Úmluvy a judikatury ESLP v každodenní praxi vnitrostátních orgánů a v konečném důsledku pak plná realizace základních práv a svobod, které jsou v Úmluvě a jejich dodatkových protokolech zakotveny.

Jednotlivá jednání Kolegia: