Jednání Kolegia dne 15. listopadu 2022

Osmé jednání Kolegia se uskutečnilo dne 15. listopadu 2022. Zástupce vládního zmocněnce členy Kolegia úvodem seznámil s novinkami z agendy kanceláře vládního zmocněnce, zejména aktuálními rozsudky a rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva, v nichž ESLP neshledal porušení Evropské úmluvy o lidských právech (např. rozsudek Fischer proti České republice, v níž stěžovatel požadoval náhradu škody dosahující 225 mil. Kč).

Poté členové Kolegia probírali implementaci rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věcech Approach proti České republice (nepřijatelnost tělesného trestání dětí), Transgender Europe a ILGA-Europe proti České republice (podmínka sterilizace pro právní uznání změny pohlaví), UWE proti České republice (rovné odměňování žen a mužů) a ICJ proti České republice (procesní záruky v řízení s dětmi do 15 let o činu jinak trestném).

Následně diskutovali aktuální stav výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva ve věcech D. H. a ostatní proti České republice (diskriminace romských žáků v přístupu ke vzdělání). Komissarov proti České republice (délka extradiční vazby při souběhu vydávacího a azylového řízení), Grosam proti České republice (kárné řízení s exekutory) a B. Ű. proti České republice (vyšetřování podezření na špatné zacházení ze strany policistů).

Závěrem zástupce vládního zmocněnce Kolegium informoval o hlavních probíhajících řízeních před ESLP (např. mezistátní stížnost Lichtenštejnsko proti České republice či stížnost týkající se klimatických změn Duarte Agostinho a ostatní proti 33 státům Rady Evropy) a projektu Mezisoudy, který kancelář realizuje, a v jehož rámci zveřejňuje podcast k výkonu rozsudků ESLP a rozhodnutí EVSP a připravuje novou databázi integrující judikaturu ESLP a Ústavního soudu.

Kolegium bylo mimo projednávané případy seznámeno a vzalo na vědomí aktuální informace o stavu implementace ve věcech FU-QUAN, s r. o. proti České republice(zajištění majetku v trestním řízení), Pálka a ostatní proti České republice (výše náhrady za vyvlastnění), Tempel proti České republice (přikázání věci jinému soudu a apelační princip odvolání v trestních věcech). Dubská a Krejzová proti České republice (porody v domácím prostředí za pomoci porodní asistentky), ERTF proti České republice (záruky při nuceném vystěhování), ERRC a MDAC proti České republice (umisťování dětí do 3 let do institucionální péče) a Dilek Aslan proti Turecku (zaznamenávání a hlášení lékařských zjištění o špatném zacházení).

podklady | zápis