Jednání Kolegia dne 5. září 2023

Deváté jednání Kolegia se uskutečnilo dne 5. září 2023. Vládní zmocněnec členy Kolegia úvodem seznámil s nedávnými rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva, v nichž ESLP neshledal porušení Úmluvy, a hlavními výstupy a aktuálním stavem projektu Mezisoudy.

Poté členové Kolegia diskutovali výkon rozsudků ESLP ve věcech D. H. a ostatní (diskriminace romských žáků v přístupu ke vzdělání), Komissarov (vydávací vazba při souběhu extradičního a azylového řízení) a B. Ű. a Sládková (vyšetřování GIBS špatného zacházení příslušníky policie).

Následně probírali implementaci rozhodnutí Výboru OSN pro práva dítěte ve věci B. J. a P. J. (umístění dětí do ústavu, participační práva dětí, kolizní opatrovnictví) a rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věcech Approach (tělesné trestání dětí), ERRC a MDAC (umisťování dětí do 3 let do institucionální péče), UWE (rovné odměňování žen a mužů) a ERTF (záruky při nuceném vystěhování).

Kolegium bylo mimo projednávané případy seznámeno a vzalo na vědomí aktuální informace o stavu výkonu rozsudků ESLP ve věcech Janáček (kontradiktornost řízení před Ústavním soudem), Tempel (přikázání věci jinému soudu a apelační princip odvolání v trestních věcech), Pálka a ostatní (výše náhrady za vyvlastnění) a Dubská a Krejzová (porody v domácím prostředí za pomoci porodní asistentky) a implementace rozhodnutí EVSP ve věcech ICJ(procesní záruky v řízení s dětmi do 15 let o činu jinak trestném) a Transgender Europe a ILGA-Europe (podmínka sterilizace pro právní uznání změny pohlaví).

podklady | zápis