Evropský soud pro lidská práva bude dnes projednávat stížnost šesti mladých Portugalců směřující proti 33 evropským státům včetně České republiky. Namítají, že žalované státy nečiní dostatečné kroky v boji proti globálnímu oteplování, a porušují tak jejich práva chráněná Evropskou úmluvou o lidských právech. Při dnešním jednání se Soud bude zabývat především otázkami přijatelnosti stížnosti, tedy zda jsou splněny podmínky, aby se jí mohl zabývat meritorně. Více k jednání je k dispozici zde: https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7731105-10693147. Záznam z jednání Soud na svých stránkách zveřejní zítra zde: https://www.echr.coe.int/webcasts-of-hearings. Rozhodnutí Soud obvykle vydá do roka od konání jednání.

Kancelář vládního zmocněnce