Evropský soud pro lidská práva v dnešním rozsudku ve věci Wiegandová proti České republice jednomyslně shledal, že české soudy neporušily právo stěžovatelky na ochranu majetku, když nezrušily ani neomezily věcné břemeno zřízené ve prospěch bytového družstva.

Stěžovatelka zdědila restituovaný bytový dům v Praze. Před rokem 1989 bytové družstvo provedlo v domě půdní vestavbu, kterou vznikla nová bytová jednotka. Na základě restituční legislativy z roku 1992 vzniklo ve prospěch bytového družstva automaticky věcné břemeno užívání této jednotky. Stěžovatelka se před soudy neúspěšně domáhala jeho zrušení, popř. alespoň omezení ve smyslu stanovení povinnosti, aby jí družstvo hradilo nájemné.

Štrasburský soud posuzoval, zda byl zásah do vlastnického práva stěžovatelky přiměřený. ESLP souhlasil s argumentací české vlády, že tento druh věcných břemen sloužil k nastolení spravedlivé rovnováhy mezi právy dotčených osob (restituentů a bytových družstev) v procesu postkomunistické transformace bytového fondu. Při vyvažování zájmů těchto osob má stát široký prostor pro uvážení. ESLP zohlednil, že stěžovatelka nebyla původním vlastníkem domu, ani osobou, které byl dům vrácen v restituci. Dům získala jako dědička až v roce 2003. Věděla o věcném břemenu i o tom, že není časově omezeno a že zhodnocení domu vestavbou je přiměřenou náhradou za omezení vlastnického práva. Měla také značný finanční prospěch z prodeje většiny jednotek v domě. Stěžovatelce se dostalo ze strany vnitrostátních soudů vysvětlení, proč ani běh času nevede k hrubé nerovnováze ve vztahu mezi ní a bytovým družstvem. Naopak na druhé straně by zánik či úprava břemene zásadně zasáhly do práv bytového družstva a jeho členů, kteří bytovou jednotku postavili na vlastní náklady a věcné břemeno k ní nabyli v dobré víře. ESLP tedy uzavřel, že stěžovatelka nenesla nepřiměřenou individuální zátěž a že k porušení jejích majetkových práv nedošlo.

Rozsudek v originálním anglickém znění naleznete zde.

Jeho anotace i překlad budou přibližně za měsíc k dispozici v české databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva.