Evropský soud pro lidská práva dnes zveřejnil rozhodnutí ve věci Usnul proti České republice. Stěžovatel, soudní exekutor, neúspěšně tvrdil, že kárné řízení proti němu nebylo spravedlivé, a to zejména z důvodu, že neměl možnost napadnout rozhodnutí kárného soudu odvoláním.

Stěžovatel před soudem ve Štrasburku namítal, že kárné řízení, ve kterém mu byla uložena pokuta 25 000 Kč za kárné provinění, bylo nespravedlivé. Konkrétně poukazoval na nemožnost napadnout rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu odvoláním a nerespektování některých procesních pravidel kárným soudem.

ESLP na případ stěžovatele vztáhl nedávné závěry velkého senátu ve věci Grosam proti České republice. Ten konstatoval, že kárná řízení se soudními exekutory v českém právním řádu nejsou řízeními trestními ve smyslu Evropské úmluvy o lidských právech. Kárně stíhaní se proto nemohou dovolávat záruk spravedlivého procesu, které Úmluva přiznává jen osobám, jež čelí trestnímu obvinění. Platí to i pro právo na odvolání podle článku 2 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Z tohoto ani žádného jiného ustanovení Úmluvy nelze dovozovat povinnost státu zaručit jednotlivcům v disciplinárních řízeních opravný prostředek proti prvostupňovému rozhodnutí kárného orgánu.

O rozsudku velkého senátu z června letošního roku ministerstvo informovalo zde.

Ostatní námitky stěžovatele ESLP prohlásil za zjevně neopodstatněné. Kárný soud se všemi argumenty stěžovatele náležitě zabýval a vypořádal se s nimi způsobem, který nelze považovat za svévolný ani zjevně nerozumný. Rozhodnutí je konečné.

V anglickém znění jej naleznete zde. Anotace bude s určitým zpožděním k dispozici v české databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva na http://eslp.justice.cz/.

 

Kancelář vládního zmocněnce

 9. listopadu 2023