Evropský soud pro lidská práva v nedávném rozsudku uvedl, že za určitých podmínek lze vydavateli novin nařídit, aby v online archivu svého periodika anonymizoval článek o trestném činu, od kterého už uplynula delší doba, a to na základě tzv. práva být zapomenut. Více informací naleznete v aktuálním čísle Zpravodaje KVZ k rozsudkům z oblasti lidských práv.

Rozsudek velkého senátu štrasburského soudu ve věci Hurbain proti Belgii se týká případu lékaře, který způsobil autonehodu, při níž zahynuly dvě osoby. Belgický deník zveřejnil o nehodě článek s plným jménem pachatele. Lékař si odpykal trest a jeho odsouzení bylo zahlazeno. Po letech zjistil, že pokud zadá své jméno do webového vyhledávače, okamžitě se zobrazí článek o nehodě. Bál se, že kvůli tomu přijde o pacienty. Na jeho žádost pak belgické soudy nařídily vydavateli, aby v elektronickém archivu článek anonymizoval.

Dle štrasburského soudu nedošlo k porušení svobody projevu. Soud stanovil kritéria, která je potřeba zohlednit, včetně toho, kolik času uplynulo, jaký je současný veřejný zájem na informacích, zda je osoba domáhající se „zapomenutí“ veřejně známá a jaké negativní důsledky pro ni dostupnost informací má. Soud dospěl k závěru, že lékař měl legitimní zájem na tom, aby mu bylo umožněno znovu se začlenit do společnosti, aniž by byla připomínána jeho minulost.

Ve věci Calvi a C. G. proti Itálii se evropský soud zabýval umístěním seniora do zařízení sociálních služeb. K tomuto kroku příslušné orgány přistoupily na základě jeho marnotratnosti, aniž by se však prokázalo zhoršení jeho mentálních schopností. Štrasburský soud italským orgánům zejména vytkl, že během pobytu stěžovatele v zařízení nepodnikly žádná opatření k udržení jeho sociálních vztahů, ani směřující k jeho návratu do domácího prostředí. Soud zároveň zdůraznil, že státy mají povinnost usilovat o to, aby byla seniorům umožněna účast na životě komunity a aby se zabránilo jejich segregaci.

V novém čísle čtvrtletníku Kanceláře vládního zmocněnce jsme připravili i shrnutí dalších významných aktuálních rozsudků štrasburského soudu. Přečíst si můžete anotace k tématům preventivních povinností policie při zadržení intoxikované osoby, právu dítěte počatého z umělého oplodnění znát identitu svého genetického rodiče, využití technologie rozpoznávání obličejů a mnohým dalším.

Aktuální číslo Zpravodaje KVZ i archiv starších čísel naleznete zde.

K bezplatnému odběru Zpravodaje je možné se přihlásit na adrese kvz@msp.justice.cz.