Oznámení k Výboru podali dva sourozenci, kteří byli odebráni z péče biologické rodiny a umístěni do ústavního zařízení obecným předběžným opatřením bez časového omezení z důvodu záškoláctví a vážného narušení vývoje. Výbor OSN pro práva dítěte uzavřel, že postupem Česká republika porušila jejich práva. Rozhodnutí zveřejnil v úterý 5. června 2023.

V rodině panovala dlouhodobě neuspokojivá situace. Děti měly velkou absenci ve škole, starší ale přitom dokončilo povinnou školní docházku. Děti potřebovaly soustavnou psychiatrickou a psychologickou péči, avšak matka ji ani přes doporučení odborníků nezajistila.

Odvolací soud vyhodnotil, že rodiče řádně neplní svoji výchovnou roli a v roce 2019 děti umístil do ústavního zařízení na základě tzv. obecného předběžného opatření. Jako hlavní důvod odebrání uvedl, že se děti umístí do neutrálního prostředí, tedy prostředí vhodnějšího pro jejich výchovu, kde jim bude poskytnuta odborná pomoc. Zároveň se měla řešit jejich školní docházka. Odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně podal kolizní opatrovník dětí navzdory tomu, že děti s umístěním do ústavu nesouhlasily. V ústavu děti strávily rok, aniž by orgány důvody umístění přezkoumaly.

Odebrání dětí z rodiny má být krajním řešením

Výbor OSN pro práva dítěte ve svém rozhodnutí předně uvedl, že odebrání dítěte z biologické rodiny je krajním řešením, které by mělo trvat co nejkratší dobu. Odebrání mělo podléhat pravidelnému přezkumu a dítě by se mělo vrátit do rodiny, jakmile to okolnosti umožní. V průběhu pobytu v ústavu by dítě mělo mít možnost pravidelného kontaktu se svými biologickými rodiči, pokud to není v rozporu s jeho nejlepším zájmem.

V dané věci vnitrostátní odvolací soud neposoudil důsledky, které bude pro děti mít odloučení od rodičů, nezvážil alternativy k ústavní péči a nevzal v úvahu především nejlepší zájem dětí. V rozhodnutí o předběžném opatření nestanovil dobu trvání umístění a soud jej ani pravidelně nepřezkoumával. Děti tak strávily v krizovém centru celý rok. Soud současně omezil jejich kontakt s rodiči na jednu hodinu týdně.

Nadto děti, tehdy ve věku 13 a 16 let, nebyly přímo slyšeny odvolacím soudem. Názor dětí byl přitom v rozporu s názorem jejich kolizního opatrovníka, přičemž v případech možného střetu zájmů by měly mít možnost nechat se zastupovat právním zástupcem. V neposlední řadě, během prvních týdnů děti nemohly opustit krizové centrum bez doprovodu zaměstnance, což znamenalo, že byly zbaveny svobody. Ze všech výše uvedených důvodů Výbor dospěl k závěru, že Česká republika porušila Úmluvu o právech dítěte.

Rozhodnutí ve věci B. J. a P. J. proti České republice v originálním anglickém znění naleznete zde. Překlad rozhodnutí a jeho anotace budou přibližně za měsíc k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

 

Kancelář vládního zmocněnce