Kancelář vládního zmocněnce

Kancelář vládního zmocněnce je odborem Ministerstva spravedlnosti. V jejím čele stojí vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před mezinárodními orgány ochrany lidských práv. 

Vládní zmocněnec spolu s kanceláří zastupuje Českou republiku jakožto demokratický právní stát dodržující lidská práva a základní svobody v řízeních o individuálních i mezistátních stížnostech před Evropským soudem pro lidská práva, v řízeních o kolektivních stížnostech před Evropským výborem pro sociální práva a v řízeních o individuálních oznámeních před lidskoprávními výbory OSN. Zastupuje Českou republiku též v řízeních o výkonu rozhodnutí vydaných v těchto řízeních.

Postavení a činnost vládního zmocněnce se řídí statutem schváleným vládou (příloha k usnesení vlády č. 420 ze dne 14. června 2023).

V letech 2002–2022 byl vládním zmocněncem JUDr. Vít A. Schorm.

Od ledna 2023 je vládním zmocněncem Mgr. Petr Konůpka (životopis zde).

Kancelář vládního zmocněnce vedle samotného zastupování státu vykonává i další činnosti. Zajišťuje výkon rozhodnutí mezinárodních orgánů ochrany lidských práv. K tomu více viz činnost Kolegia expertů pro výkon rozsudků ESLP. 

Kancelář vládního zmocněnce též zajišťuje obsah a provozuje databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva v českém jazyce. 

Vydává též čtvrtletní Zpravodaj, který obsahuje anotace významných aktuálních judikátů ESLP, informace o výkonu rozsudků ESLP, přehled nových stížností, které ESLP vládě zaslal k vyjádření, aktuální rozhodovací činnost velkého senátu ESLP a mnohé další informace. Judikaturu ESLP, spolu se související judikaturou Ústavního soudu a dalších soudů, zpracovává i do tematických příruček

Kancelář se vyjadřuje ke slučitelnosti vybraných návrhů právních předpisů s ustanoveními Evropské úmluvy o lidských právech a dalších mezinárodních úmluv o ochraně lidských práv a základních svobod. Vytvořila a průběžně aktualizuje manuál slučitelnosti, návod pro ověření souladu návrhů právních předpisů s Evropskou úmluvou o lidských právech a judikaturou ESLP.

Pracovníci kanceláře také přednášejí a vedou semináře na téma judikatury ESLP a dalších mezinárodních závazků České republiky v oblasti lidských práv pro soudce, státní zástupce a další odborníky, jakož i pro studenty právnických fakult. 

Vládní zmocněnec je členem Rady vlády pro lidská práva a pracovníci kanceláře jsou členy výborů zřízených touto Radou. 

V neposlední řadě je kancelář vládního zmocněnce zapojena do činnosti expertních výborů a pracovních skupin Rady Evropy.

Náš tým

Petr Konůpka

zmocněnec vlády

Eva Petrová

zástupkyně vládního zmocněnce

Vladimír Janoušek Pysk

zástupce vládního zmocněnce

Jana Martinková

právnička

Kateřina Radová

právnička

Miroslav Kaštyl

právník

Eliška Hronová

právnička

Martina Jirsová

právnička

Anna Plačková

právnička

Liubou Asenova

asistentka