Klíčové téma[1]

Článek 14
Diskriminace za použití násilí

(Naposledy aktualizováno: 24/08/2022)

Úvod 

Záruky uvedené v článku 14 se uplatní:

 • pokud se stěžovatel stal obětí násilí přímo ze strany státních orgánů nebo soukromé osoby (Abdu proti Bulharsku, 2014),
 • z důvodu příslušnosti stěžovatele k určité skupině nebo jeho spojení s osobou náležející k určité skupině (Škorjanec proti Chorvatsku, 2017).

Stručně o povinnostech státu

Hmotněprávní část:

 • Není rozhodné, zda diskriminační postoje byly či nebyly jednou z příčin napadeného jednání (Stoica proti Rumunsku, 2008, § 118; Antayev a ostatní proti Rusku, 2014, § 123; Aghdgomelashvili a Japaridze proti Gruzii, 2020, § 46).
 • Důkazní břemeno nese v zásadě stěžovatel. Ve výjimečných případech, kdy mají povědomí o událostech zcela nebo z velké části výhradně orgány, musí tyto orgány poskytnout uspokojivé a přesvědčivé vysvětlení k tomu, aby unesly důkazní břemeno. Stejně tak může být v některých případech tvrzené diskriminace žalovaná vláda vyzvána, aby vyvrátila sporné tvrzení o diskriminaci, a pokud tak neučiní, může na základě toho Soud konstatovat porušení článku 14 Úmluvy (Nachova a ostatní proti Bulharsku [velký senát], 2005, § 157).
 • Tvrzená neschopnost orgánů provést účinné vyšetřování údajně rasistického motivu násilného činu by však sama o sobě neměla přenášet důkazní břemeno na vládu, pokud jde o tvrzené porušení článku 14 Úmluvy ve spojení s hmotněprávním aspektem článku 2 nebo článku 3 (Nachova a ostatní proti Bulharsku [velký senát], 2005, § 157).

Procesní část:

 • Státy mají povinnost vyšetřovat možné rasistické motivy násilných činů (Nachova a ostatní proti Bulharsku [velký senát], 2005, § 160).
 • Pokud existuje podezření, že násilný čin byl spáchán z rasových důvodů, jsou orgány povinny provést důsledné a nestranné vyšetřování (Nachova a ostatní proti Bulharsku [velký senát], 2005, § 160).
 • Absence zjišťování diskriminačních motivů a stejné zacházení s násilím a brutalitou vyvolanou diskriminací s případy, které nemají diskriminační podtext, by znamenalo zavírání očí před zvláštní povahou činů, které jsou pro základní práva obzvlášť ničivé (Nachova a ostatní proti Bulharsku [velký senát], 2005, § 160).
 • Povinnost prokázat diskriminační motiv znamená vynaložit veškeré úsilí: orgány musí učinit to, co je za daných okolností rozumné (Nachova a ostatní proti Bulharsku [velký senát], 2005, § 160).

Významné příklady

Soud rozhodoval o případech násilí na základě různých charakteristik oběti:

Případy, kdy diskriminační postoje byly jednou z příčin napadeného jednání:

 • Stoica proti Rumunsku, 2008, špatné zacházení s nezletilým Romem ze strany policisty během incidentu mezi úředníky a Romy;
 • Antayev a ostatní proti Rusku, 2014, špatné zacházení s podezřelými Čečenci ze strany policie;
 • Makuchyan a Minasyan proti Ázerbájdžánu a Maďarsku, 2020, rezignace na výkon trestu odnětí svobody uloženého v zahraničí a udělení milosti odsouzenému pachateli etnicky motivovaného trestného činu z nenávisti spáchaného v zahraničí vedoucí k faktické beztrestnosti a velebení pachatele v příčinné souvislosti s etnickým původem obětí;
 • Aghdgomelashvili a Japaridze proti Gruzii, 2020, hrubé chování policie při prohlídce prostor nevládní organizace LGBT motivované homofobní a/nebo transfobní nenávistí.

Neprovedení účinného vyšetřování diskriminačních motivů ze strany vnitrostátních orgánů:

Případy zjevného nepoměru mezi závažností skutku a trestem uloženým na vnitrostátní úrovni:

 • Sabalić proti Chorvatsku, 2021, odsouzení za přestupek a uložení malé pokuty za násilný homofobní útok a následné zastavení trestního řízení z důvodu uplatnění zásady „ne bis in idem“.

Shrnutí obecných zásad:

 • Ohledně shrnutí obecných zásad podle článku 14 spolu s hmotněprávními i procesními aspekty článku 2 v případech násilných činů nebo úmrtí vyvolaných rasovými postoji viz Nachova a ostatní proti Bulharsku [velký senát], 2005, § 157–161.
 • Ohledně shrnutí obecných zásad podle článků 3 a 14 týkajících se procesní povinnosti státu v případech násilných činů vyvolaných podezřením na diskriminační postoje viz Sabalić proti Chorvatsku, 2021, § 93–98.

Další odkazy

Příručky k judikatuře:

Další klíčová témata:

Tiskové přehledy:

Jiné:

KLÍČOVÉ ODKAZY NA JUDIKATURU

Zásadní případy:

Další případy podle článku 14:

[1] Vypracováno kanceláří Soudu. Pro Soud není závazné. 

Původní text je použit se souhlasem Rady Evropy (Sekce pro vztahy s veřejností a publikaci) a Evropského soudu pro lidská práva (Oddělení správy znalostí). Tento překlad byl zveřejněn na základě dohody s Radou Evropy a Evropským soudem pro lidská práva a je výhradní odpovědností Ministerstva spravedlnosti České republiky.