KLÍČOVÉ TÉMA[1] 

Článek 14
Rovnost žen a mužů

(Naposledy aktualizováno: 28/02/2023)

Úvod

Podpora rovnosti žen a mužů je dnes jedním z hlavních cílů členských států Rady Evropy (Konstantin Markin proti Rusku [velký senát], 2012, § 127 a Jurčić proti Chorvatsku, 2021, § 65). Zásada rovnosti žen a mužů má svůj primární základ v článku 14 Úmluvy, a to v zákazu diskriminace z důvodu pohlaví.

Stručně o povinnostech státu (povinnost chránit)

Odlišné zacházení představující diskriminaci:

Pozitivní opatření:

Pozitivní povinnosti v případech domácího násilí:

Významné příklady

Odlišné zacházení představující diskriminaci:

Rovnost žen a mužů podle ostatních článků Úmluvy

Bez ohledu na to, zda Soud považuje za nutné posoudit případ podle článku 14, mohou vyvstat otázky rovnosti žen a mužů na základě mnoha hmotněprávních ustanovení Úmluvy.

Article 2:    

Article 3:    

Article 4:    

Article 5:    

Article 6:    

Article 7:    

  • Bouton proti Francii, 2022: odsouzení feministické aktivistky za obnažování intimních míst v kostele během „představení“ na protest proti postoji katolické církve k umělému přerušení těhotenství.

Ostatní odkazy

Ostatní klíčová témata:

Tiskové přehledy:

Ostatní:

KLÍČOVÉ ODKAZY NA JUDIKATURU

Zásadní případy:

Ostatní případy podle článku 14:

 

[1]  Vypracováno kanceláří Soudu za přispění Oddělení pro rovnost žen a mužů (GŘ II) Rady Evropy. Pro Soud není závazné. 
Původní text je použit se souhlasem Rady Evropy (Sekce pro vztahy s veřejností a publikaci) a Evropského soudu pro lidská práva (Oddělení správy znalostí). Tento překlad byl zveřejněn na základě dohody s Radou Evropy a Evropským soudem pro lidská práva a je výhradní odpovědností Ministerstva spravedlnosti České republiky.