KLÍČOVÉ TÉMA[1]  

Článek 14
Vězni a diskriminace

(Naposledy aktualizováno: 28/02/2023)

Úvod

Diskriminací v souvislosti s vězněním se Soud zabýval ze dvou různých hledisek. Soud na jedné straně přezkoumával případy tvrzené diskriminace z důvodu, že je osoba vězněm jako aspektu osobního postavení, včetně případů tvrzené diskriminace různých druhů osob zbavených svobody. Na straně druhé prověřoval řadu případů v souvislosti s vězněním, které se týkaly diskriminace z různých důvodů.

Postavení vězně jako důvod diskriminace

 • Postavení vězně je druhem osobního postavení a pro účely článku 14 odpovídá „jinému postavení“ (Stummer proti Rakousku [velký senát], 2011, § 90; P.C. proti Irsku, 2022, § 80 a odkazy v něm uvedené);
 • Zadržování osoby ve vazební věznici rovněž spadá pod pojem „jiné postavení“ podle článku 14 Úmluvy (Chaldayev proti Rusku, 2019, § 72);
 • Z hlediska práva na respektování soukromého a rodinného života jsou osoby ve výkonu vazby v obdobném postavení jako odsouzení vězni (Laduna proti Slovensku, 2011, § 58; Varnas proti Litvě, 2013, § 114; Chaldayev proti Rusku, 2019, § 75). Naproti tomu se odsouzení vězni nepovažují za osoby ve stejném nebo obdobném postavení jako osoby ve výkonu vazby, pokud jde o vyplácení starobních důchodů (P.C. proti Irsku, 2022, § 87–92; viz též § 81–86, ohledně srovnání situace odsouzeného vězně a osoby zadržované za účelem léčby duševní choroby).

Významné příklady

Diskriminace v souvislosti s vězněním

 • Khamtokhu and Aksenchik proti Rusku [velký senát], 2017: vynětí žen z možnosti uložení trestu odnětí svobody na doživotí;
 • Petrov proti Bulharsku, 2008: nemožnost vězně telefonovat družce, protože nebyli sezdáni;
 • Rangelov proti Německu, 2012: odmítnutí sociální terapie nebo zmírnění podmínek vazby z důvodu cizí státní příslušnosti stěžovatele;
 • X proti Turecku, 2012: úplná izolace homosexuálního vězně po dobu více než osmi měsíců údajně z důvodu ochrany před spoluvězni;
 • Martzaklis a ostatní proti Řecku, 2015: špatné fyzické a hygienické podmínky HIV pozitivních vězňů bez odpovídající léčby ve vězeňském psychiatrickém oddělení;
 • Alexandru Enache proti Rumunsku, 2017: odklad výkonu trestu odnětí svobody pro matky, ale nikoli pro otce malých dětí;
 • Aleksandr Aleksandrov proti Rusku, 2018: odmítnutí uložit trest nespojený s odnětím svobody v důsledku místa bydliště stěžovatele;
 • Ēcis proti Lotyšsku, 2019: plošný zákaz přerušení výkonu trestu pro vězněné muže v uzavřených věznicích;
 • Dikaiou a ostatní proti Řecku, 2020: umístění vězňů trpících HIV/AIDS do společné cely v rámci vězeňského oddělení, na kterém jsou umístěni i běžní vězni.

Ostatní odkazy

Průvodce judikaturou:

Ostatní klíčová témata:

Tiskové přehledy:

Ostatní:

KLÍČOVÉ ODKAZY NA JUDIKATURU

Zásadní případy:

 • Stummer proti Rakousku [velký senát], č. 37452/02, ESLP 2011 (neporušení článku 14 ve spojení s článkem 1 Protokolu č. 1);
 • Khamtokhu a Aksenchik proti Rusku [velký senát], č. 60367/08 a 961/11, 24. ledna 2017 (neporušení článku 14 ve spojení s článkem 5).

Další případy:

[1]  Vypracováno kanceláří Soudu. Pro Soud není závazné. 
Původní text je použit se souhlasem Rady Evropy (Sekce pro vztahy s veřejností a publikaci) a Evropského soudu pro lidská práva (Oddělení správy znalostí). Tento překlad byl zveřejněn na základě dohody s Radou Evropy a Evropským soudem pro lidská práva a je výhradní odpovědností Ministerstva spravedlnosti České republiky.