Úvodní informace

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. září 2002 byla v New Yorku přijata Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu1).
 
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky.
 
Listina o přístupu České republiky k Dohodě, podepsaná prezidentem republiky dne 8. dubna 2011, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Dohody, dne 4. května 2011.
 
Při přístupu k Dohodě bylo v souladu s čl. 23 (a) a (b) Dohody učiněno prohlášení, že občané České republiky nebo osoby s trvalým pobytem na území České republiky požívají na území České republiky výsady a imunity v rozsahu čl. 23 Dohody.
 
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 35 odst. 1 dne 22. července 2004. Pro Českou republiku vstupuje v platnost v souladu s ustanovením odstavce 2 téhož článku dne 3. června 2011.
 
Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.

Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu

Překlad
 
Smluvní strany této dohody,
 
majíce na zřeteli, že Římský statut Mezinárodního trestního soudu přijatý 17. července 1998 diplomatickou konferencí zplnomocněnců Organizace spojených národů ustanovil Mezinárodní trestní soud s pravomocí vykonávat jurisdikci nad osobami pro nejzávažnější zločiny, kterými je dotčeno mezinárodní společenství jako celek;
 
majíce na zřeteli, že článek 4 Římského statutu stanoví, že Mezinárodní trestní soud má mezinárodněprávní subjektivitu a takovou právní způsobilost, která může být potřebná k výkonu jeho funkcí a plnění jeho cílů;
 
majíce na zřeteli, že článek 48 Římského statutu stanoví, že Mezinárodní trestní soud požívá na území každé smluvní strany takové výsady a imunity, které jsou nezbytné pro naplnění jeho účelu;
 
se dohodly takto: 

Článek 1 Použití výrazů

Pro účely této dohody: 

(a) „Statut" znamená Římský statut Mezinárodního trestního soudu přijatý 17. července 1998 diplomatickou konferencí zplnomocněnců Organizace spojených národů o ustanovení Mezinárodního trestního soudu; 

(b) „Soud" znamená Mezinárodní trestní soud ustanovený Statutem;

(c) „smluvními stranami" se rozumějí smluvní strany této dohody; 

(d) „zástupci členských států" se rozumějí všichni delegáti, zástupci delegátů, poradci, techničtí znalci a tajemníci delegací;  

(e) „Shromáždění" znamená Shromáždění smluvních stran Statutu; 

(f) „soudci" se rozumějí soudci Soudu;

(g) „předsednictvem" se rozumí orgán složený z předsedy a prvního a druhého místopředsedy Soudu; 

(h) „žalobcem" se rozumí žalobce zvolený Shromážděním v souladu s článkem 42 odstavec 4 Statutu; 

(i) „zástupci žalobce" se rozumějí zástupci žalobce zvolení Shromážděním v souladu s článkem 42 odstavec 4 Statutu; 

(j) „tajemníkem" se rozumí tajemník zvolený Soudem v souladu s článkem 43 odstavec 4 Statutu; 

(k) „zástupcem tajemníka" se rozumí zástupce tajemníka zvolený Soudem podle článku 43 odstavec 4 Statutu; 

(l) „právním zástupcem" se rozumí obhájce nebo právní zástupce obětí; 

(m) „generálním tajemníkem" se rozumí generální tajemník Organizace spojených národů; 

(n) „zástupci mezivládních organizací" se rozumějí výkonní vedoucí mezivládních organizací, včetně jakýchkoli úředníků jednajících jejich jménem; 

(o) „Vídeňskou úmluvou" se rozumí Vídeňská úmluva o diplomatických stycích z 18. dubna 1961; 

(p) „Jednacím a důkazním řádem" se rozumí Jednací a důkazní řád přijatý v souladu s článkem 51 Statutu. 

Článek 2 Právní status a právní subjektivita Soudu

Soud má mezinárodněprávní subjektivitu a má rovněž takovou způsobilost, která může být potřebná k výkonu jeho funkcí a plnění jeho cílů. Zejména má způsobilost uzavírat smlouvy, získávat nemovitý a movitý majetek a disponovat s ním a být stranou soudního řízení. 

Článek 3 Obecná ustanovení o výsadách a imunitách Soudu

Soud požívá na území každé smluvní strany takové výsady a imunity, které jsou nezbytné pro naplnění jeho účelu. 

Článek 4 Nedotknutelnost místností Soudu

Místnosti Soudu jsou nedotknutelné. 

Článek 5 Vlajka, znak a označení

Soud je oprávněn vyvěšovat svou vlajku, znak a označení na svých místnostech a na svých vozidlech a ostatních dopravních prostředcích užívaných ke služebním účelům. 

Článek 6 Imunita Soudu, jeho majetku, finančních prostředků a aktiv

1. Soud a jeho majetek, finanční prostředky a aktiva, nezávisle na tom, kde a v čím držení se nacházejí, požívají imunitu vůči jakékoli formě právního řízení, pokud se Soud v konkrétním případě své imunity nevzdá. Rozumí se však, že vzdání se imunity se nevztahuje na opatření související s výkonem rozhodnutí. 

2. Majetek, finanční prostředky a aktiva Soudu, nezávisle na tom, kde a v čím držení se nacházejí, požívají imunitu vůči prohlídce, zabavení, rekvizici, konfiskaci, vyvlastnění a jakýmkoli dalším formám zásahů způsobených postupem výkonných, správních, soudních či zákonodárných orgánů. 

3. V rozsahu nezbytném pro výkon funkcí Soudu jsou majetek, finanční prostředky a aktiva Soudu, nezávisle na tom, kde a v čím držení se nacházejí, vyňaty z omezení, předpisů, kontrol nebo moratorií jakékoli povahy. 

Článek 7 Nedotknutelnost archivu a dokumentů

Archiv Soudu a všechny písemnosti a dokumenty v jakékoli formě, jakož i materiály zaslané Soudu nebo Soudem, které má Soud v držení nebo které mu náleží, nezávisle na tom, kde a v čím držení se nacházejí, jsou nedotknutelné. Ukončení této nedotknutelnosti nebo její absence nemá vliv na ochranná opatření, která Soud může nařídit podle Statutu a Jednacího a důkazního řádu v souvislosti s dokumenty a materiály, které měl Soud k dispozici nebo které používal. 

Článek 8 Osvobození od daní, celních poplatků a omezení dovozu či vývozu

1. Soud, jeho aktiva, příjem a jiný majetek, jakož i jeho operace a transakce jsou osvobozeny od všech přímých daní, které zahrnují mimo jiné daň z příjmu, daň z majetku a daň z příjmů právnických osob, jakož i přímé daně vybírané místními a regionálními orgány. Rozumí se však, že Soud nebude vyžadovat osvobození od daní, které jsou pouze ve skutečnosti platbami za veřejně prospěšné služby poskytované za pevně stanovenou sazbu podle poskytnutého množství služeb a které mohou být identifikovány, popsány a specifikovány. 

2. Soud je osvobozen od veškerých celních poplatků, dovozních daní z obratu a zákazů a omezení dovozu a vývozu předmětů, které Soud dováží či vyváží pro své úřední použití a v souvislosti s jeho publikacemi. 

3. Zboží dovezené nebo koupené v rámci takového osvobození nesmí být prodáno a nesmí s ním být jinak nakládáno na území smluvní strany s výjimkou podmínek dohodnutých s příslušnými orgány této smluvní strany. 

Článek 9 Refundace poplatků a/nebo daní

1. Soud nebude v zásadě vyžadovat osvobození od poplatků a daní zahrnutých v ceně movitého a nemovitého majetku a daní placených za poskytnuté služby. Pokud však Soud provádí pro své úřední použití rozsáhlejší nákupy majetku a zboží či služeb, z nichž se vyměřují či jsou vyměřitelné poplatky a daně, přijmou smluvní strany příslušná administrativní opatření pro osvobození od takových výdajů nebo refundaci uhrazené částky poplatku a/nebo daně. 

2. Zboží koupené v rámci takového osvobození či refundace nesmí být prodáno a nesmí s ním být jinak nakládáno, kromě případů prodeje či jiného nakládání v souladu s podmínkami stanovenými smluvní stranou, která poskytla osvobození nebo refundaci. Osvobození nebo refundace se neposkytují ve vztahu k poplatkům za veřejně prospěšné služby poskytované Soudem. 

Článek 10 Finanční prostředky a osvobození od měnových omezení

1. Aniž by byl při výkonu svých činností omezen finančními kontrolami, předpisy nebo finančními moratorii jakéhokoli druhu: 

(a) Soud může mít v držení finanční prostředky, měny jakéhokoli druhu či zlato a mít účty v libovolné měně; 

(b) Soud může volně převádět své finanční prostředky, zlato či měnu z jedné země do druhé či v rámci jakékoli země a směnit jakoukoli měnu, kterou má v držení, za jakoukoli jinou měnu;

(c) Soud může přijímat, držet, obchodovat, převádět, směňovat či jinak nakládat s dluhopisy a jinými cennými papíry; 

(d) Soud požívá zacházení ne méně příznivé než přiznávané smluvní stranou jakékoli mezivládní organizaci nebo diplomatické misi v souvislosti se směnnými kurzy při svých finančních transakcích.

2. Při výkonu svých práv podle odstavce 1 Soud náležitě zohlední jakákoli prohlášení učiněná kteroukoli smluvní stranou, pokud se má za to, že takovým prohlášením může být přiznán účinek bez újmy na zájmech Soudu.

Článek 11 Výhody v souvislosti se spojením

1. Soud požívá pro účely svého úředního spojení a korespondence na území každé smluvní strany zacházení ne méně příznivého, než jaké tato smluvní strana poskytuje jakékoli mezivládní organizaci či diplomatické misi, pokud jde o přednostní zacházení, sazby a daně platné pro poštovní styk a různé formy spojení a korespondence. 

2. Úřední spojení nebo korespondence Soudu nepodléhá cenzuře.

3. Soud může využívat všechny vhodné sdělovací prostředky, včetně elektronických sdělovacích prostředků, a používat kódy nebo šifry pro svá úřední sdělení nebo korespondenci. Úřední spojení a korespondence Soudu jsou nedotknutelné. 

4. Soud je oprávněn odesílat a přijímat korespondenci a další materiály nebo sdělení kurýrem nebo v zapečetěných zásilkách, kterým jsou přiznány stejné výsady, imunity a výhody jako diplomatickým kurýrům a zásilkám.

5. Soud je oprávněn provozovat rozhlasové a jiné telekomunikační zařízení na jakékoli frekvenci, kterou mu přidělily smluvní strany v souladu se svými vnitrostátními postupy. Smluvní strany budou podle možnosti usilovat o přidělení frekvencí Soudu, o něž žádal. 

Článek 12 Výkon funkcí Soudu mimo své sídlo

V případě, že podle článku 3 odstavce 3 Statutu považuje Soud za žádoucí zasedat na jiném místě než ve svém sídle v Haagu v Nizozemsku, může Soud uzavřít s příslušným státem ujednání o poskytnutí zařízení vhodných pro výkon svých funkcí. 

Článek 13 Zástupci států účastnících se Shromáždění a jeho podřízených orgánů a zástupci mezivládních organizací

1. Zástupci smluvních stran Statutu účastnících se zasedání Shromáždění a jeho podřízených orgánů, zástupci dalších států, kteří se mohou účastnit zasedání Shromáždění a jeho podřízených orgánů jako pozorovatelé v souladu s článkem 112 odstavec 1 Statutu, a zástupci států a mezivládních organizací pozvaných na zasedání Shromáždění a jeho podřízených orgánů požívají při výkonu svých úředních funkcí a během cesty na místo zasedání a z něj následující výsady a imunity: 

(a) imunitu vůči zatčení či zadržení; 

(b) imunitu vůči jakémukoli právnímu řízení v souvislosti s ústními či písemnými výroky a veškerým jednáním uskutečněným těmito zástupci při výkonu svých funkcí; tato imunita jim bude přiznávána i nadále bez ohledu na to, že tyto osoby přestaly vykonávat své funkce jako zástupci; 

(c) nedotknutelnost všech písemností a dokumentů v jakékoli formě; 

(d) právo používat kódy nebo šifry, přijímat písemnosti a dokumenty nebo korespondenci prostřednictvím kurýra nebo v zapečetěných zásilkách a přijímat a posílat elektronická sdělení; 

(e) vynětí z imigračních omezení, požadavků registrace cizinců a povinnosti národní služby ve smluvní straně, kterou navštěvují nebo přes kterou projíždějí při výkonu svých funkcí; 

(f) stejné výsady, pokud jde o měnové a devizové výhody, jaké jsou přiznávány zástupcům cizích vlád s dočasným úředním posláním;

(g) stejné výsady a výhody ohledně svých osobních zavazadel, které se poskytují diplomatickým zástupcům podle Vídeňské úmluvy; 

(h) stejná ochrana a možnosti repatriace, jaké jsou přiznávány diplomatickým zástupcům v době mezinárodních krizí podle Vídeňské úmluvy; 

(i) takové další výsady, imunity a výhody, které nejsou v rozporu s výše uvedenými a které požívají diplomatičtí zástupci, s výjimkou práva na osvobození od cla na dovážené zboží (kromě zboží, které patří k jejich osobním zavazadlům) nebo od spotřebních daní nebo daní z prodeje. 

2. Tam, kde daňová povinnost závisí na pobytu, se za období pobytu nepovažují ta období, během nichž se zástupci uvedení v odstavci 1 účastnící se zasedání Shromáždění a jeho podřízených orgánů zdržují ve smluvní straně při plnění svých povinností. 

3. Ustanovení odstavce 1 a 2 tohoto článku se nepoužijí v případě vztahu mezi zástupcem a úřady smluvní strany, jejímž občanem daný zástupce je, nebo úřady smluvní strany nebo mezivládní organizace, jejímž je nebo byl zástupcem. 

Článek 14 Zástupci států účastnící se jednání Soudu

Zástupci států účastnící se jednání Soudu požívají při výkonu svých úředních funkcí a během cesty do a z místa jednání výsady a imunity uvedené v článku 13. 

Článek 15 Soudci, žalobce, zástupci žalobce a tajemník

1. Soudci, žalobce, zástupci žalobce a tajemník požívají v době, kdy se účastní činnosti Soudu, nebo v souvislosti s touto činností stejné výsady a imunity, jaké jsou udělovány vedoucím diplomatických misí, a po skončení jejich funkčního období se na ně nadále vztahuje imunita vůči jakémukoli právnímu řízení v souvislosti s ústními či písemnými výroky a veškerým jednáním jimi uskutečněným při výkonu jejich funkcí. 

2. Soudcům, žalobci, zástupcům žalobce, tajemníkovi a jejich rodinným příslušníkům patřícím do jejich domácnosti se poskytne každý prostředek na opuštění země, ve které se nacházejí, a na vstup do země, kde zasedá Soud, a na její opuštění. Soudci, žalobce, zástupci žalobce a tajemník požívají při cestách v souvislosti s výkonem svých funkcí ve všech smluvních stranách, přes něž projíždějí, všechny výsady a imunity přiznané smluvními stranami diplomatickým zástupcům za podobných okolností podle Vídeňské úmluvy. 

3. Pokud se soudce, žalobce, zástupce žalobce nebo tajemník zdržuje ve kterékoli jiné smluvní straně, než je občanem, nebo v níž má trvalý pobyt, aby byl k dispozici Soudu, poskytují se jemu a jeho rodinným příslušníkům patřícím do jeho domácnosti diplomatické výsady, imunity a výhody během doby pobytu. 

4. Soudcům, žalobci, zástupcům žalobce, tajemníkovi a jejich rodinným příslušníkům patřícím do jejich domácnosti se poskytují stejné možnosti repatriace v době mezinárodních krizí, jaké jsou poskytovány diplomatickým zástupcům podle Vídeňské úmluvy. 

5. Odstavce 1 až 4 tohoto článku se použijí na soudce Soudu i po uplynutí jejich funkčního období, jestliže pokračují ve výkonu svých funkcí v souladu s článkem 36 odstavec 10 Statutu. 

6. Platy, příspěvky a náhrady vyplacené soudcům, žalobci, zástupcům žalobce a tajemníkovi jsou osvobozeny od daní. Tam, kde daňová povinnost závisí na pobytu, se za období pobytu pro účely zdanění nepovažují ta období, během nichž se soudci, žalobce, zástupci žalobce a tajemník zdržují ve smluvní straně při plnění svých povinností. Smluvní strany mohou zohlednit tyto platy, příspěvky a náhrady při výpočtu daní z příjmu z jiných zdrojů. 

7. Smluvní strany nemají povinnost osvobodit od daní z příjmů důchody nebo renty vyplacené bývalým soudcům, žalobcům, tajemníkům a osobám na nich závislým. 

Článek 16 Zástupce tajemníka, personál žalobce a personál kanceláře

1. Zástupce tajemníka, personál žalobce a personál tajemníka požívají takové výsady, imunity a výhody, které jsou nezbytné pro nezávislý výkon jejich funkcí. Uděluje se jim: 

(a) imunita vůči zatčení a zadržení a zabavení jejich osobních zavazadel; 

(b) imunita vůči jakémukoli právnímu řízení v souvislosti s ústními či písemnými výroky a veškerým jednáním jimi uskutečněným při výkonu jejich funkcí; tato imunita jim bude přiznávána i nadále po skončení zaměstnání u Soudu; 

(c) nedotknutelnost všech úředních písemností a dokumentů v jakékoli formě a materiálů; 

(d) osvobození od zdanění platů, příspěvků a náhrad vyplacených jim Soudem. Smluvní strany mohou zohlednit tyto platy, příspěvky a náhrady při výpočtu daní z příjmu z jiných zdrojů; 

(e) osvobození od povinností národní služby; 

(f) spolu s jejich rodinnými příslušníky patřícími do jejich domácnosti vynětí z imigračních povinností nebo registrace cizinců;

(g) vynětí z prohlídky osobních zavazadel, s výjimkou případů, kdy jsou závažné důvody k domněnce, že zavazadlo obsahuje předměty, jejichž dovoz či vývoz je zakázán právními předpisy nebo regulován karanténními předpisy příslušné smluvní strany; v takovém případě se prohlídka provádí v přítomnosti příslušného úředníka; 

(h) stejné výsady, pokud jde o měnová a devizová opatření, jaké jsou přiznávány úředníkům diplomatických misí zřízených v příslušné smluvní straně se srovnatelným postavením; 

(i) spolu s jejich rodinnými příslušníky patřícími do jejich domácnosti stejné možnosti repatriace v době mezinárodních krizí, jaké jsou přiznávány diplomatickým zástupcům podle Vídeňské úmluvy; 

(j) právo dovážet svůj nábytek a předměty osobní potřeby bez cel a daní, s výjimkou plateb za služby, v době prvního nástupu na místo v příslušné smluvní straně a právo vyvézt zpět svůj nábytek a předměty osobní potřeby bez cel a daní do země trvalého pobytu.

2. Smluvní strany nemají povinnost osvobodit od daní z příjmů důchody nebo renty vyplacené bývalým zástupcům tajemníka, členům personálu žalobce, členům personálu kanceláře a osobám na nich závislým. 

Článek 17 Místní personál, který není jinak upraven touto dohodou

Místnímu personálu Soudu, který není jinak upraven touto dohodou, se uděluje imunita vůči právnímu řízení v souvislosti s ústními či písemnými výroky a veškerým jednáním jím uskutečněným při výkonu funkce pro Soud. Tato imunita se těmto osobám přiznává i nadále po skončení jejich pracovního poměru u Soudu pro činnosti vykonané jménem Soudu. Během jejich pracovního poměru se jim udělují takové další výhody, které jsou nezbytné pro nezávislý výkon jejich funkcí pro Soud. 

Článek 18 Právní zástupce a osoby pomáhající obhájci

1. Právní zástupce požívá následující výsady, imunity a výhody v rozsahu potřebném pro nezávislý výkon své funkce, včetně doby strávené na cestách v souvislosti s výkonem své funkce a na základě předložení certifikátu uvedeného v odstavci 2 tohoto článku: 

(a) imunitu vůči zatčení a zadržení a zabavení svých osobních zavazadel; 

(b) imunitu vůči jakémukoli právnímu řízení v souvislosti s ústními či písemnými výroky a veškerým jednáním jím uskutečněným při výkonu své funkce, přičemž tato imunita mu bude přiznávána i nadále po skončení výkonu jeho funkcí; 

(c) nedotknutelnost písemností a dokumentů v jakékoli formě a materiálů souvisejících s výkonem jeho funkcí;

(d) pro účely spojení v souvislosti s výkonem svých funkcí jako právní zástupce právo přijímat a posílat písemnosti a dokumenty v jakékoli formě; 

(e) vynětí z imigračních povinností nebo registrace cizinců; 

(f) vynětí z prohlídky osobních zavazadel, s výjimkou případů, kdy jsou závažné důvody k domněnce, že zavazadlo obsahuje předměty, jejichž dovoz či vývoz je zakázán právními předpisy nebo regulován karanténními předpisy příslušné smluvní strany; v takovém případě se prohlídka provádí v přítomnosti příslušného úředníka; 

(g) stejné výsady, pokud jde o měnová a devizová opatření, jaké jsou přiznávány zástupcům cizích vlád s dočasným úředním posláním;

(h) stejné možnosti repatriace v době mezinárodních krizí, jaké jsou přiznávány diplomatickým zástupcům podle Vídeňské úmluvy. 

2. Po svém ustanovení v souladu se Statutem, Jednacím a důkazním řádem a pravidly Soudu obdrží právní zástupce certifikát podepsaný tajemníkem na období potřebné pro výkon svých funkcí. Tento certifikát bude odebrán, pokud pravomoc nebo mandát skončí dříve než platnost certifikátu. 

3. Tam, kde daňová povinnost závisí na pobytu, se za období pobytu pro účely zdanění nepovažují ta období, během nichž se právní zástupce zdržuje ve smluvní straně při plnění svých funkcí. 

4. Ustanovení tohoto článku se použijí přiměřeně na osoby pomáhající obhájci v souladu s pravidlem 22 Jednacího a důkazního řádu. 

Článek 19 Svědci

1. Svědci požívají následující výsady, imunity a výhody v rozsahu potřebném pro svou účast před Soudem pro účely poskytnutí důkazů, včetně doby strávené na cestách v souvislosti s jejich účastí před Soudem, a to na základě předložení dokumentu uvedeného v odstavci 2 tohoto článku: 

(a) imunitu vůči zatčení a zadržení; 

(b) bez ohledu na níže uvedené písmeno (d) imunitu vůči zabavení svých osobních zavazadel s výjimkou případů, kdy jsou závažné důvody k domněnce, že zavazadlo obsahuje předměty, jejichž dovoz či vývoz je zakázán právními předpisy nebo regulován karanténními předpisy příslušné smluvní strany; 

(c) imunitu vůči jakémukoli právnímu řízení v souvislosti s ústními či písemnými výroky a veškerým jednáním jimi uskutečněným při své svědecké výpovědi, přičemž tato imunita jim bude přiznávána i nadále po skončení své účasti a svědecké výpovědi před Soudem; 

(d) nedotknutelnost písemností a dokumentů v jakékoli formě a materiálů souvisejících s jejich svědeckou výpovědí; 

(e) pro účely svého spojení se Soudem a právním zástupcem v souvislosti s jejich svědectvím právo přijímat a posílat písemnosti a dokumenty v jakékoli formě; 

(f) vynětí z imigračních omezení nebo registrace cizinců, pokud cestují za účelem podání své svědecké výpovědi; 

(g) stejné možnosti repatriace v době mezinárodních krizí, jaké jsou přiznávány diplomatickým zástupcům podle Vídeňské úmluvy. 

2. Svědci požívající výsady, imunity a výhody uvedené v odstavci 1 tohoto článku obdrží od Soudu dokument potvrzující, že jejich účast Soud vyžaduje, a upřesňující dobu, během níž je potřebná jejich účast. 

Článek 20 Oběti

1. Oběti účastnící se jednání v souladu s pravidly 89 až 91 Jednacího a důkazního řádu požívají následující výsady, imunity a výhody v rozsahu potřebném pro svou účast před Soudem, včetně doby strávené na cestách v souvislosti s jejich účastí před Soudem, a to na základě předložení dokumentu uvedeného v odstavci 2 tohoto článku: 

(a) imunitu vůči zatčení a zadržení;

(b) imunitu vůči zabavení svých osobních zavazadel s výjimkou případů, kdy jsou závažné důvody k domněnce, že zavazadlo obsahuje předměty, jejichž dovoz či vývoz je zakázán právními předpisy nebo regulován karanténními předpisy příslušné smluvní strany; 

(c) imunitu vůči jakémukoli právnímu řízení v souvislosti s ústními či písemnými výroky a veškerým jednáním jimi uskutečněným během své účasti před Soudem, přičemž tato imunita jim bude přiznávána i nadále po skončení jejich účasti před Soudem; 

(d) vynětí z imigračních omezení nebo registrace cizinců, pokud cestují k Soudu a ze Soudu za účelem své účasti. 

2. Oběti účastnící se jednání v souladu s pravidly 89 až 91 Jednacího a důkazního řádu požívající výsady, imunity a výhody uvedené v odstavci 1 tohoto článku obdrží od Soudu dokument potvrzující jejich účast na jednání Soudu a upřesňující dobu pro tuto účast. 

Článek 21 Znalci

1. Znalci vykonávající funkce pro Soud požívají následující výsady, imunity a výhody v rozsahu potřebném pro nezávislý výkon svých funkcí, včetně doby strávené na cestách v souvislosti s jejich funkcemi, a to na základě předložení dokumentu uvedeného v odstavci 2 tohoto článku: 

(a) imunitu vůči zatčení a zadržení a zabavení svých osobních zavazadel; 

(b) imunitu vůči jakémukoli právnímu řízení v souvislosti s ústními či písemnými výroky a veškerým jednáním jimi uskutečněným při výkonu svých funkcí pro Soud, přičemž tato imunita jim bude přiznávána i nadále po skončení jejich funkcí; 

(c) nedotknutelnost písemností a dokumentů v jakékoli formě a materiálů souvisejících s jejich funkcemi pro Soud; 

(d) pro účely svého spojení se Soudem právo přijímat a posílat písemnosti a dokumenty v jakékoli formě a materiály související s jejich funkcemi pro Soud kurýrem nebo v zapečetěných zásilkách; 

(e) vynětí z prohlídky osobních zavazadel, s výjimkou případů, kdy jsou závažné důvody k domněnce, že zavazadlo obsahuje předměty, jejichž dovoz či vývoz je zakázán právními předpisy nebo regulován karanténními předpisy příslušné smluvní strany; v takovém případě se prohlídka provádí v přítomnosti příslušného znalce; 

(f) stejné výsady, pokud jde o měnová a devizová opatření, jaké jsou přiznávány zástupcům cizích vlád s dočasným úředním posláním; 

(g) stejné možnosti repatriace v době mezinárodních krizí, jaké jsou přiznávány diplomatickým zástupcům podle Vídeňské úmluvy; 

(h) vynětí z imigračních omezení nebo registrace cizinců v souvislosti s jejich funkcemi, jak je stanoveno v dokumentu uvedeném v odstavci 2 tohoto článku. 

2. Znalci požívající výsady, imunity a výhody uvedené v odstavci 1 tohoto článku obdrží od Soudu dokument potvrzující, že vykonávají funkce pro Soud, a upřesňující dobu, po kterou jejich funkce budou trvat. 

Článek 22 Další osoby, jejichž přítomnost se vyžaduje v sídle Soudu

1. Další osoby, jejichž přítomnost se vyžaduje v sídle Soudu, požívají v rozsahu potřebném pro jejich přítomnost v sídle Soudu, včetně doby strávené na cestách v souvislosti s jejich přítomností, výsady, imunity a výhody uvedené v článku 20 odstavci 1 pododstavcích (a) až (d) této dohody, a to na základě předložení dokumentu uvedeného v odstavci 2 tohoto článku. 

2. Další osoby, jejichž přítomnost se vyžaduje v sídle Soudu, obdrží od Soudu dokument potvrzující, že jejich přítomnost je vyžadována v sídle Soudu, a upřesňující dobu, během níž je jejich přítomnost potřebná. 

Článek 23 Občané a osoby s trvalým pobytem

Při podpisu, ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu může každý stát prohlásit, že: 

(a) aniž by tím byl dotčen odstavec 6 článku 15 a odstavec 1 (d) článku 16, osoba uvedená v článcích 15, 16, 18, 19 a 21 požívá na území smluvní strany, jejímž je občanem nebo kde má trvalý pobyt, pouze následující výsady a imunity v rozsahu potřebném pro nezávislý výkon svých funkcí nebo pro účast či svědeckou výpověď před Soudem: 

(i) imunitu vůči zatčení a zadržení; 

(ii) imunitu vůči jakémukoli právnímu řízení v souvislosti s ústními či písemnými výroky a veškerým jednáním jí uskutečněným při výkonu svých funkcí pro Soud nebo během své účasti nebo svědecké výpovědi, přičemž tato imunita jí bude přiznávána i nadále po skončení jejích funkcí pro Soud nebo její účasti nebo svědecké výpovědi před Soudem; 

(iii) nedotknutelnost písemností a dokumentů v jakékoli formě a materiálů souvisejících s výkonem jejích funkcí pro Soud nebo její účastí nebo svědeckou výpovědí před Soudem; 

(iv) pro účely komunikace se Soudem a pro osobu uvedenou v článku 19 spolu se svým právním zástupcem v souvislosti se svou svědeckou výpovědí právo přijímat a posílat písemnosti v jakékoli formě. 

(b) Osoba uvedená v článku 20 a 22 požívá na území smluvní strany, jejímž je občanem nebo kde má trvalý pobyt, pouze následující výsady a imunity v rozsahu potřebném pro svou účast před Soudem: 

(i) imunitu vůči zatčení a zadržení; 

(ii) imunitu vůči jakémukoli právnímu řízení v souvislosti s ústními či písemnými výroky a veškerým jednáním uskutečněným touto osobou během své účasti před Soudem, přičemž tato imunita bude přiznávána i nadále po skončení její účasti před Soudem. 

Článek 24 Spolupráce s úřady smluvních stran

1. Soud vždy spolupracuje s příslušnými úřady smluvních stran, aby usnadnil provádění jejich právních předpisů a zabránil výskytu jakéhokoli zneužití v souvislosti s výsadami, imunitami a výhodami uvedenými v této dohodě. 

2. Aniž jsou dotčeny jejich výsady a imunity, je povinností všech osob požívajících výsady a imunity podle této dohody dodržovat právní předpisy smluvní strany, na jejímž území se služebně v záležitostech Soudu zdržují nebo přes jejíž území projíždějí za účelem těchto záležitostí. Mají též povinnost nezasahovat do vnitřních záležitostí tohoto státu. 

Článek 25 Vzdání se výsad a imunit uvedených v článcích 13 a 14

Výsady a imunity uvedené v článcích 13 a 14 této dohody se neposkytují zástupcům států a mezivládních organizací pro jejich osobní prospěch, ale pro zajištění nezávislého výkonu jejich funkcí v souvislosti s prací Shromáždění, jeho podřízených orgánů a Soudu. V důsledku toho mají státy nejen právo, ale i povinnost vzdát se výsad a imunity svých zástupců v každém případě, kdy by podle názoru těchto států bránily výkonu spravedlnosti a kdy se jich lze vzdát, aniž by byl dotčen účel, pro nějž byly výsady a imunity přiznány. Státy, které nejsou stranou této dohody, a mezivládní organizace požívají výsady a imunity uvedené v článcích 13 a 14 s tím, že převezmou stejnou povinnost ohledně vzdání se výsad a imunit. 

Článek 26 Vzdání se výsad a imunit uvedených v článcích 15 až 22

1. Výsady a imunity uvedené v článcích 15 až 22 této dohody se přiznávají v zájmu dobrého výkonu spravedlnosti a nikoli pro osobní prospěch daných osob. Těchto výsad a imunit se lze vzdát v souladu s článkem 48 odstavec 5 Statutu a ustanoveními tohoto článku a je tu i povinnost učinit tak v každém případě, kdy by bránily výkonu spravedlnosti a kdy se jich lze vzdát, aniž by byl dotčen účel, pro nějž byly přiznány. 

2. Výsad a imunit se lze vzdát: 

(a) v případě soudce nebo žalobce absolutní většinou hlasů soudců;

(b) v případě tajemníka prostřednictvím předsednictva; 

(c) v případě zástupce žalobce a personálu úřadu žalobce prostřednictvím žalobce; 

(d) v případě zástupce tajemníka a personálu kanceláře prostřednictvím tajemníka; 

(e) v případě personálu uvedeného v článku 17 prostřednictvím vedoucího orgánu Soudu, který zaměstnává takový personál; 

(f) v případě právního zástupce a osob pomáhajících obhájci prostřednictvím předsednictva;

(g) v případě svědků a obětí prostřednictví předsednictva; 

(h) v případě znalců prostřednictvím vedoucího orgánu Soudu ustanovujícího znalce;

(i) v případě dalších osob, jejichž přítomnost je vyžadována v sídle Soudu, prostřednictvím předsednictva.

Článek 27 Sociální zabezpečení

Ode dne, kdy Soud zřídí systém sociálního zabezpečení, osoby uvedené v článcích 15, 16 a 17 jsou v souvislosti se službami poskytovanými Soudu osvobozeni od všech povinných příspěvků do národních systémů sociálního zabezpečení. 

Článek 28 Oznámení

Tajemník pravidelně oznamuje všem smluvním stranám kategorie a jména soudců, žalobce, zástupců žalobce, tajemníka, zástupců tajemníka, personálu úřadu žalobce, personálu kanceláře a právního zástupce, na něž se vztahují ustanovení této dohody. Tajemník také sdělí všem smluvním stranám informace o jakýchkoli změnách v postavení těchto osob. 

Článek 29 Laisser-passer

Smluvní strany uznávají a přijímají laisser-passer Organizace spojených národů nebo jiný cestovní doklad vydaný Soudem soudcům, žalobci, zástupcům žalobce, tajemníkovi, zástupci tajemníka, personálu úřadu žalobce a personálu kanceláře jako platný cestovní doklad. 

Článek 30 Víza

Žádosti o víza nebo vstupní či výstupní povolení, pokud se vyžadují, od všech osob, které jsou držiteli laisser- passer Organizace spojených národů nebo cestovního dokladu vydaného Soudem, a také od osob uvedených v článcích 18 až 22 této dohody, které mají certifikát vydaný Soudem potvrzující, že cestují služebně v záležitostech Soudu, vyřídí smluvní strany co možná nejrychleji a zdarma. 

Článek 31 Řešení sporů se třetími stranami

Soud, aniž by byly dotčeny pravomoci a odpovědnost Shromáždění podle Statutu, učiní opatření pro přiměřené způsoby řešení:

(a) sporů vzniklých ze smluv a jiných sporů soukromoprávní povahy, jichž je Soud stranou; 

(b) sporů týkajících se jakékoli osoby uvedené v této dohodě, která z důvodu svého úředního postavení nebo funkce v souvislosti se Soudem požívá imunitu, pokud nedošlo k jejímu vzdání se. 

Článek 32 Řešení sporů při výkladu a provádění této dohody

1. Všechny spory vznikající při výkladu nebo provádění této dohody mezi dvěma nebo více smluvními stranami nebo mezi Soudem a smluvní stranou se řeší konzultacemi, jednáním nebo jiným dohodnutým způsobem řešení. 

2. Není-li spor vyřešen v souladu s odstavcem 1 tohoto článku do tří měsíců od písemné žádosti jednoho z účastníků sporu, postoupí se žádost kterékoli strany arbitrážnímu tribunálu v souladu s postupem stanoveným v odstavcích 3 až 6 tohoto článku. 

3. Arbitrážní tribunál je složen ze 3 členů: každá strana sporu vybere po jednom členu a třetího, který bude předsedou tribunálu, vyberou tito dva členové. Pokud některá strana nejmenovala svého člena do dvou měsíců pro jmenování člena druhou stranou, může tato druhá strana požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora o takovéto jmenování. Pokud se první dva členové nedohodnou na jmenování předsedy tribunálu do dvou měsíců po svém jmenování, kterákoli strana může požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby vybral předsedu. 

4. Nedohodnou-li se strany sporu jinak, stanoví si arbitrážní tribunál svůj vlastní postup řízení a náklady ponesou strany podle určení tribunálem. 

5. Arbitrážní tribunál, který rozhoduje většinou hlasů, rozhodne o sporu na základě ustanovení této dohody a použitelných pravidel mezinárodního práva. Rozhodnutí arbitrážního tribunálu je konečné a závazné pro strany sporu.

6. Rozhodnutí arbitrážního tribunálu se oznámí stranám sporu, tajemníkovi a generálnímu tajemníkovi. 

Článek 33 Použitelnost této dohody

Touto dohodou nejsou nedotčena příslušná pravidla mezinárodního práva, včetně mezinárodního humanitárního práva. 

Článek 34 Podpis, ratifikace, přijetí, schválení a přístup

1. Tato dohoda je otevřena k podpisu všem státům od 10. září 2002 do 30. června 2004 v sídle Organizace spojených národů v New Yorku. 

2. Tato dohoda podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení signatářskými státy. Ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení budou uloženy u generálního tajemníka.

3. Tato dohoda je otevřena k přístupu všem státům. Listiny o přístupu budou uloženy u generálního tajemníka.

Článek 35 Vstup v platnost

1. Tato dohoda vstoupí v platnost po uplynutí 30 dnů od uložení desáté ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu u generálního tajemníka. 

2. Pro každý stát, který ratifikuje, přijme či schválí tuto dohodu nebo k ní přistoupí po uložení desáté ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu, vstoupí Dohoda v platnost třicátého dne po uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu takového státu. 

Článek 36 Změny

1. Každý stát může navrhnout změny této dohody písemným sdělením adresovaným sekretariátu Shromáždění. Sekretariát postoupí toto sdělení všem smluvním stranám a Výboru Shromáždění s žádostí, aby smluvní strany oznámily sekretariátu, zda souhlasí se svoláním revizní konference smluvních stran, která by návrh projednala. 

2. Pokud do tří měsíců ode dne postoupení sekretariátem Shromáždění většina smluvních stran sdělí sekretariátu, že souhlasí s revizní konferencí, sekretariát informuje Výbor Shromáždění s cílem svolat takovou konferenci v souvislosti s příštím řádným či zvláštním zasedáním Shromáždění. 

3. K přijetí změny, ohledně níž nelze dosáhnout konsensus, je zapotřebí dvoutřetinová většina přítomných a hlasujících smluvních stran za předpokladu, že je přítomna většina smluvních stran.

4. Výbor Shromáždění okamžitě oznámí generálnímu tajemníkovi každou změnu přijatou smluvními stranami na revizní konferenci. Generální tajemník postoupí každou změnu přijatou na revizní konferenci všem smluvním stranám a signatářským státům. 

5. Změna vstoupí v platnost pro smluvní strany, které tuto změnu ratifikovaly nebo přijaly, šedesát dnů poté, co dvě třetiny států, které byly smluvními stranami v den přijetí změny, uložily ratifikační listiny nebo listiny o přijetí u generálního tajemníka.

6. Pro každý stát, který ratifikuje nebo přijme změnu po uložení potřebného počtu ratifikačních listin nebo listin o přijetí, vstoupí změna v platnost šedesát dnů po uložení ratifikační listiny nebo listiny o přijetí takového státu. 

7. Stát, který se stane smluvní stranou této dohody po vstupu změny v platnost v souladu s odstavcem 5, se v případě, že tento stát nevyjádří jiný záměr, 

(a) považuje za smluvní stranu této dohody ve změněném znění; a

(b) považuje za smluvní stanu nezměněné dohody ve vztahu ke smluvní straně, která není touto změnou vázána. 

Článek 37 Výpověď

1. Každá smluvní strana může vypovědět tuto dohodu písemným oznámením adresovaným generálnímu tajemníkovi. Výpověď nabude účinnosti jeden rok od data obdržení oznámení, s výjimkou případů, kdy oznámení stanoví pozdější datum. 

2. Výpovědí není nijak dotčena povinnost smluvní strany plnit jakoukoli povinnost stanovenou v této dohodě, která by se na ni vztahovala podle mezinárodního práva nezávisle na této dohodě. 

Článek 38 Depozitář

Generální tajemník je depozitářem této dohody. 

Článek 39 Autentické texty

Originál této dohody, jejíž arabské, čínské, anglické, francouzské, ruské a španělské znění jsou stejně autentická, bude uložen u generálního tajemníka. 

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocnění, podepsali tuto dohodu.

1) Římský statut Mezinárodního trestního soudu přijatý v Římě dne 17. července 1998 byl vyhlášený pod č. 84/2009 Sb. m. s.

Doprovodná informace

Výhrada/Prohlášení

Při přístupu k Dohodě bylo v souladu s čl. 23 (a) a (b) Dohody učiněno prohlášení, že občané České republiky nebo osoby s trvalým pobytem na území České republiky požívají na území České republiky výsady a imunity v rozsahu čl. 23 Dohody.