B. J. a P. J. proti ČR - Důvody umístění dětí do ústavního zařízení a procesní práva dětí

Výbor OSN pro práva dítěte v rozhodnutí ze dne 15. května 2023 ve věci B.J. a P.J. proti České republice uvedl, že vydáním předběžného opatření nařizujícího nucené odebrání nezletilých oznamovatelů z péče rodičů a jejich umístění do ústavní péče došlo k porušení čl. 3 odst. 1 a čl. 9 odst. 1–3 Úmluvy o právech dítěte, neboť vnitrostátní soud pečlivě nezvážil možné dopady na život oznamovatelů, ani alternativy k ústavní péči. Nevyslechnutí oznamovatelů během předmětného řízení dále představovalo porušení článku 12 Úmluvy. Vzhledem k zákazu opustit ústavní zařízení bez doprovodu zaměstnance během prvních týdnů pobytu shledal Výbor i porušení čl. 37 písm. b) Úmluvy.

Český text rozhodnutí je k dispozici zde. Anotace rozhodnutí je k dispozici zde.

Aktuální stav řízení

V současné době probíhají diskuse nad výkonem rozhodnutí.

Kolegium expertů 

Kolegium expertů se tématem institucionalizace, participačními právy dětí a systémem kolizního opatrovnictví zabývalo na svém jednání dne 5. září 2023.

  • Podklady k tématu na jednání konané dne 5. září 2023 naleznete zde. Zápis a závěry z jednání k tématu naleznete zde.

Dohled nad výkonem rozhodnutí

Dohled Výboru OSN pro práva dítěte nad výkonem rozhodnutí dosud nebyl ukončen. Níže naleznete dokumenty vztahující se k řízení o výkonu rozhodnutí.

Další podklady