V proti ČR - Zasahování policie proti osobám s duševní poruchou

Evropský soud pro lidská práva v rozsudku ze dne 7. prosince 2023 ve věci V proti České republice shledal porušení hmotněprávní složky práva na život podle článku 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, a to v souvislosti s úmrtím pacienta na psychiatrické klinice po použití taseru policií a podání medikace personálem nemocnice. Dále Soud jednomyslně rozhodl o porušení procesní složky článku 2 kvůli pochybením při vyšetřování této události.

Český text rozsudku je k dispozici zde. Anotace rozsudku je k dispozici zde.

Aktuální stav řízení

Kancelář vládního zmocněnce plánuje v únoru 2024 zahájit implementační jednání s dotčenými orgány, a to zejména s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem vnitra, Policejním prezidiem, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a Nejvyšším státním zastupitelstvem. Výhledově se počítá s ustanovením dlouhodobé pracovní skupiny pro výkon tohoto rozsudku.

Z dosavadní předběžné analýzy se jeví, že mezi hlavní oblasti implementace bude patřit:

  • zlepšení materiálně-technického zabezpečení akutní psychiatrické péče, včetně zajištění dostatečného množství tzv. pokojů zvýšeného dohledu;
  • zabezpečení systematického školení zdravotnického personálu psychiatrických nemocnic i psychiatrických oddělení v deeskalačních technikách;
  • vytvoření mezirezortního metodického pokynu ke koordinaci postupu policistů a zdravotníků v případě zásahů policie proti osobě s duševní poruchou v nemocničním prostředí na žádost zdravotnického personálu, resp. v případě policejní asistence zdravotníkům při převozu osoby s duševní poruchou do nemocnice;
  • zavedení speciálního výcviku policistů pro zasahování proti osobám s psychosociálním postižením jako integrální součásti policejního vzdělávání a služební přípravy;
  • zakotvení zvláštního režimu pro použití taseru v nemocničním prostředí;
  • přijetí opatření pro prevenci koluze v případech, kdy GIBS vyšetřuje zásah, na němž se podílelo několik policistů.

Kolegium expertů

Kolegium expertů se rozsudkem zatím nezabývalo.