Komissarov proti ČR - Přiměřenost délky vydávací vazby při souběhu s azylovým řízením

V rozsudku ze dne 3. února 2020 ve věci Komissarov proti České republice (č. 20611/17) Soud rozhodl, že došlo k porušení práva stěžovatele na svobodu ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. f) Úmluvy. Stěžovatel poté, co byl vzat do vydávací vazby, požádal o mezinárodní ochranu. Realizace jeho vydání byla proto odložena do pravomocného rozhodnutí o jeho žádosti. V důsledku průtahů v azylovém řízení dosáhla celková délka vazby téměř osmnáct měsíců. Soud toto držení stěžovatele ve vydávací vazbě označil za nezákonné ve smyslu Úmluvy, jelikož byly značně překročeny zvláštní lhůty stanovené v zákoně o azylu pro vyřízení žádosti o mezinárodní ochranu. Tyto zvláštní lhůty mají zajistit, aby v případě souběhu extradičního a azylového řízení nebyla celková délka vazby nepřiměřená. Dle Soudu proto představují důležitou záruku proti svévoli. Na jejich překročení ale trestní soudy rozhodující o žádostech stěžovatele o propuštění z vazby nereagovaly.

Anotaci i překlad rozsudku naleznete zde.

Cílem výkonu rozsudku je zajistit, aby jednotlivé dotčené orgány při souběhu azylových a extradičních řízení, kdy je osoba držena v předběžné nebo vydávací vazbě, postupovaly v souladu se závazky plynoucími z rozsudku, konkrétně aby:

  • Ministerstvo vnitra spolu se správními soudy postupovaly v případech souběžně probíhajících azylových a extradičních řízení urychleně a v souladu se zákonnými lhůtami, které jsou přiměřeně a rozumně stanoveny;
  • trestní soudy rozhodující o žádostech o propuštění vydávaných osob z předběžné a vydávací vazby posuzovaly, zda je pokračování jejich zadržení přípustné podle čl. 5 odst. 1 písm. f) Úmluvy s ohledem na délku a průběh souběžně probíhajícího azylového řízení a toto své posouzení promítly do odůvodnění svých rozhodnutí.

Podrobné shrnutí cílů přijatých obecných opatření pro výkon rozsudku Komissarov k dispozici zde.

Aktuální stav řízení

V prosinci2023 zaslala Česká republika Výboru ministrů Rady Evropy zprávu o výkonu rozsudku (dostupná v českém jazyce zde. a anglickém jazyce zde, ve které shrnuje přijatá opatření k nápravě na vnitrostátní úrovni. Aktuálně Česká republika čeká na vyhodnocení předložené zprávy a určení, zda přijatá opatření lze považovat za dostatečná.

Projednání výkonu rozsudku na vnitrostátní úrovni

Kolegium expertů

Projednání výkonu rozsudku Komissarov Kolegiem expertů pro výkon rozsudků ESLP proběhlo naposledy v září 2023.

Podklady k tématu a zápisy spolu se závěry z jednání Kolegia expertů k danému tématu naleznete níže:

Dohled nad výkonem rozsudku

Výkon rozsudku podléhá dohledu ze strany Výboru ministrů Rady Evropy, v jehož rámci Česká republika předložila Akční plán výkonu rozsudku a Zprávu o výkonu rozsudku, ve kterém shrnuje přijatá opatření. Na základě zprávy vydá Výbor ministrů rozhodnutí, ve kterém stav výkonu rozsudku vyhodnotí. Aktuálně Česká republika čeká na vyhodnocení předložené zprávy a určení, zda přijatá opatření lze považovat za dostatečná.

  • Akční plán výkonu rozsudku Komissarov z února 2023 je dostupný v anglickém jazyce zde.
  • Zpráva o výkonu rozsudku Komissarov z prosince 2023 je dostupná v českém jazyce zde. a anglickém jazyce zde.

Informace o dohledu nad výkonem rozsudku ze strany Výboru ministrů Rady Evropy naleznete v anglickém jazyce zde.