UWE proti ČR - Rovné odměňování žen a mužů a vyrovnané zastoupení žen a mužů v řídících orgánech obchodních společností

Evropský výbor pro sociální práva ve svém rozhodnutí ze dne 5. prosince 2019 ve věci University (UWE) proti České republice shledal, že v českém právním řádu není zajištěna transparentnost odměňování spočívající v poskytování informací o odměňování a možnosti srovnávat pracovní místa mezi obchodními společnostmi v soukromém sektoru. A dále, že v České republice nebylo dosaženo dostatečného měřitelného pokroku v podpoře rovných příležitostí žen a mužů v oblasti odměňování a při zajištění vyváženého zastoupení žen v rozhodovacích orgánech soukromých společností.

Aktuální stav řízení

Ke dni 20. února 2024 je situace výkonu rozhodnutí UWE proti České republice následující.: 

Transparentnost odměňování a podpora rovných příležitostí žen a mužů v oblasti odměňování

Mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Úřadem vlády probíhá již podruhé vyjasňování gesční příslušnosti k transpozici Směrnice o platové transparentnosti (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/970 ze dne 10. května 2023, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou práci anebo práci stejné hodnoty prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování). Dosud tak nebyla zahájena příprava legislativních a technických řešení transpozice. Transpoziční doba pro tuto směrnici je do 7. června 2026. Pokud se České republice podaří Směrnici o platové transparentnosti řádně transponovat, dojde tímto k implementaci rozhodnutí UWE. 

S ohledem na to, že transpoziční novela však bude zahrnovat i legislativně a technicky náročná opatření, je klíčové, aby bez časové vazby na tuto rozsáhlou novelu přistoupilo MPSV k realizaci dvou jednoduchých a již dlouho diskutovaných opatření. Konkrétně, zavedení povinnosti zveřejňovat v inzerci volných pracovních míst informaci o výši základní složky mzdy/platu a zakotvení nicotnosti doložek mlčenlivosti o výši příjmu v zákoníku práce. Tato opatření doporučila veřejná ochránkyně práv Poslanecké sněmovně již v roce 2018.

Termín pro jejich realizaci byl v Akčním plánu rovného odměňování 2023-2026 i ve Strategii rovnosti žen a  mužů 2021-2030 stanoven na 31. prosince 2023. Tento termín nebyl dodržen. Ministr Jurečka přislíbil v srpnu 2023, že tato opatření budou součástí tzv. flexibilní novely zákoníku práce, která má být předložena na počátku roku 2024.

Měřitelný pokrok v podpoře rovných příležitostí žen a mužů

Co se týče měřitelného pokroku ve výši GPG, poslední zjištění ukazují, že došlo k návratu výše GPG téměř na úroveň před pandemií (17,7 % v roce 2022) a že dlouhodobě dochází k nerovnému odměňování žen a mužů působících na stejné pozici. Z toho plyne, že nerovné odměňování je v České republice přetrvávajícím problémem, jemuž je třeba věnovat náležitou pozornost.

Vláda v prosinci 2022 schválila Akční plán rovného odměňování žen a mužů 2023–2026, který je prvním samostatným dokumentem, ve kterém se Česko zavázalo řešit rozdíly v odměňování žen a mužů. Samotný akční plán ovšem nestačí, MPSV i další zodpovědní aktéři by měli začít naplňovat opatření předvídaná v Akčním plánu i Strategii. 

Vyvážené zastoupení žen v rozhodovacích orgánech

Úřad vlády ČR předložil dne 1. února 2024 do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech některých emitentů. Tento návrh představuje transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2381 ze dne 23. listopadu 2022, o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností a o souvisejících opatřeních. Plánovaná účinnost návrhu je v souladu s požadavky směrnice stanovena na 28. prosince 2024. 

Pokud dojde ke schválení návrhu tohoto zákona, bude se v rámci implementace rozhodnutí UWE a řešení problematiky účasti žen na rozhodování jednat o důležitý posun. Současně ovšem návrh novely nepředstavuje plnou implementaci rozhodnutí UWE proti České republice. Výbor totiž konstatoval, že ze srovnání mezi různými evropskými zeměmi vyplývá, že pro skutečný posun v oblasti zastoupení žen v rozhodovacích orgánech soukromých společností jsou nezbytná závazná opatření, neboli tzv. tvrdé kvóty (viz § 236–238 rozhodnutí). V dalším kroku tak bude nezbytné, aby Česká republika přistoupila i k tomuto opatření.

Kolegium expertů

Kolegium expertů se tématem rovnosti žen a mužů na trhu práce zabývalo opakovaně, naposledy dne 5. září 2023. Níže naleznete podklady na jednotlivá jednání. Pokud byla věc projednávána i ústně, přikládáme rovněž relevantní část zápisu a závěrů z jednání.

Dohled nad výkonem rozhodnutí

Dohled Výboru ministrů Rady Evropy nad výkonem rozhodnutí dosud nebyl ukončen. Níže naleznete dokumenty vztahující se k řízení o výkonu rozhodnutí.

Další podklady