B.Ü. a Sládková proti ČR – Účinné vyšetřování špatného zacházení ze strany policistů

ESLP v rozsudcích ve věcech B. Ü. proti České republice ze dne 6. října 2022 a Sládková proti České republice ze dne 10. listopadu 2022 rozhodl, že Generální inspekce bezpečnostních sborů („GIBS“) řádně nevyšetřila tvrzení stěžovatelů o špatném zacházení, kterému je měli údajně podrobit policisté, a neumožnila jim zapojit se do šetření událostí v rozsahu nezbytném k ochraně jejich zájmů (procesní porušení článku 3 Úmluvy). Soud měl za to, že GIBS nezahájí vyšetřování, pokud z výsledků šetření vnitřní kontroly policie nevyplyne, že mohl být policistou spáchán trestný čin, a že sama neprovedla vyšetřovací úkony a ve svých závěrech se opřela o závěry vnitřní kontroly policie. Zároveň stěžovatelé nebyli vyslechnuti, ani poučeni o svých právech, jakožto údajné oběti údajného špatného zacházení, nemohli nahlédnout do spisového materiálu, nebyli řádně informováni o postupu a ukončení šetření věci, resp. obdrželi pouze strohou informaci o výsledku šetření.

Cílem výkonu rozsudku je jednak zajistit, aby v praxi nedocházelo k tomu, aby se nezávislý orgán začal věcí zabývat v pozdějším okamžiku, než vyžaduje judikatura ESLP, přičemž šetření by také mělo naplňovat minimální kvalitativní požadavky. Jednak zajištění účinné účasti oběti údajného špatného zacházení na šetření tvrzení.

Anotace a překlady rozsudků v českém jazyce naleznete zde (B. Ü.) a zde (Sládková).

Aktuální stav řízení

Ke dni 6. května 2024 je situace taková, že KVZ ve spolupráci s dotčenými orgány připravila materiál s názvem „Jak vyřizovat upozornění na možné špatné zacházení“. Jedná se o praktickou pomůcku pro příslušníky pro účely snazšího porozumění problematice vyřizování tvrzení o možném špatném zacházení a čemu věnovat pozornost. V pomůcce je především: (i) vymezeno špatné zacházení žádající si šetření GIBS; (ii) situace a okolnosti, se kterými se mohou příslušníci v praxi setkat při řešení upozornění; (iii) vybrané případy z judikatury Soudu; (iv) znaky hájitelného tvrzení; (v) vybrané zásady účinného vyšetřování; a (vi) modelové příklady ohledně použití síly. Pomůcka je dostupná zde.

Dále GIBS zapracovala úpravu problematiky posuzování hájitelného tvrzení, vedení účinného vyšetřování a zapojení oběti do šetření do Nařízení ředitele GIBS č. 47 o plnění úkolů v trestním řízení ze dne 28. prosince 2018. V nařízení se mimo jiné stanoví, že jakmile se GIBS dozví informace, které posoudí jako hájitelné tvrzení o protiprávním použití síly či o verbálním ponižování ze strany policistů, bez zbytečného odkladu prošetří pravdivost informací a provede za tímto účelem účinné šetření k objasnění věci. Současně GIBS zapracovala dílčí aspekty účinného zapojení údajné oběti do šetření do vzoru formuláře Základní informace pro oběť trestného činu a dotčenou osobu blízkou.

Policie přijala změnu Pokynu policejního prezidenta č. 44/2018, o vnitřní kontrole, získávání údajů, referenčním průzkumu a vyřizování podání (vnitřní kontrolní řád). Pokyn nově obsahuje pojem „hájitelné tvrzení“, kterým se rozumí tvrzení osoby, že byla vystavena špatnému zacházení během svého omezení na svobodě anebo během omezení svobody pohybu policií, které není zcela nedůvěryhodné a nepravděpodobné, je možné prostorově i časově a je dostatečně konkrétní a v čase neměnné. Dále se v pokynu stanoví, že vyhodnotí-li pracovník prošetřující upozornění, že obsahuje informace, které lze posoudit jako hájitelné tvrzení o špatném zacházení, je jeho povinností bez zbytečného odkladu písemně informovat GIBS. Úřad vnitřní kontroly Policejního prezídia ČR zapracuje změny v kartách podání, které jsou součástí informačních systémů policie, aby příslušníci útvarů vnitřní kontroly odpovědní za kontrolu činnosti policistů a zaměstnanců policie mohli snáze rozpoznat, zda se kvalifikované upozornění týká nepřiměřeného použití síly.

KVOP připravuje informační leták pro údajné oběti a jejich právní zástupce o možnosti obrátit se na GIBS v případech údajného špatného zacházení ze strany policistů a o právech osob v rámci šetření. GIBS na svých webových stránkách také uveřejnila základní informace pro oběť trestného činu a osobu blízkou. Informace jsou dostupné zde.

Projednání výkonu rozsudku na vnitrostátní úrovni

Kolegium expertů

Kolegium expertů se tématem účinného vyšetřování případů údajného špatného zacházení s osobami ze strany policistů naposledy zabývalo dne 6. května 2024. Podklady k tématu na jednání konaném dne 6. května 2024 naleznete zde. Zápis a závěry z jednání k tématu naleznete zde.

  • Podklady k tématu na jednání konaném dne 5. září 2023 naleznete zde. Zápis a závěry z jednání k tématu naleznete zde.
  • Podklady k tématu na jednání konaném dne 15. listopadu 2022 naleznete zde. Zápis a závěry z jednání k tématu naleznete zde.

Dohled nad výkonem rozhodnutí

Dohled Výboru ministrů Rady Evropy nad výkonem rozhodnutí dosud nebyl ukončen. Níže naleznete dokumenty vztahující se k řízení o výkonu rozhodnutí.

Společný akční plán o výkonu rozsudků ze dne 22. listopadu 2023 naleznete zde.

Další podklady