Transgender Europe a ILGA-Europe proti ČR - Nepřípustnost podmínění úřední změny pohlaví sterilizací

Evropský výbor pro sociální práva v rozhodnutí ze dne 15. května 2018 ve věci Transgender Europe a ILGA-Europe proti České republice shledal, že platná právní úprava změny pohlaví v České republice představuje porušení čl. 11 odst. 1 Evropské sociální charty, který stanoví, že každý má právo na opatření, jež mu zajistí nejvyšší možný dosažitelný standard zdravotní péče. Výbor dospěl k závěru, že podmínění právního uznání změny pohlaví chirurgickým zákrokem spojeným se sterilizací představuje zásah státu do práva chráněného článkem 11 Charty, který není z lékařského hlediska nezbytný; naopak může zdraví poškodit.

Český text rozhodnutí je k dispozici zde. Anotace rozhodnutí je k dispozici zde. Podklady k řízení o přijatelnosti a odůvodněnosti kolektivní stížnosti jsou k dispozici zde.

Aktuální stav řízení

Ke dni 1. února 2024 je situace taková, že již od roku 2018 setrvává v mezirezortním připomínkovém řízení návrh novely občanského zákoníku a dalších zákonů, předložený Ministerstvem spravedlnosti, který by měl umožnit úřední změnu pohlaví na základě osobního prohlášení trans osoby před matričním úřadem spolu s předložením potvrzení ošetřujícího lékaře (sexuologa) o diagnóze genderové dysforie. Úřední změna pohlaví by měla být umožněna i u nezletilých starších 15 let. V dalším projednávání příslušného návrhu však od října 2018 nebylo pokračováno z důvodu rozporu s Ministerstvem vnitra. To nicméně v současnosti již na svých připomínkách netrvá. Ministerstvo spravedlnosti proto v roce 2023 znovu deklarovalo záměr zrušit podmínku sterilizace pro účely úřední změny pohlaví a pokusilo se oživit legislativní proces. Obnovený návrh i nadále počítá s tím, že úřední změna pohlaví bude podmíněna předložením lékařské diagnózy. Otázkami, které ještě nebyly plně dořešeny, jsou zejména stanovení věkové hranice pro možnost úřední změny pohlaví (15 nebo 18 let; chirurgická změna pohlaví bude v každém případě i nadále možná až od dovršení 18 let) a rozšíření specializace lékaře, který bude vydávat potvrzení o diagnóze, nad rámec oboru sexuologie, např. také na psychiatry (ČR je aktuálně jediným státem v Evropě, kde mohou diagnózu pro trans osoby vydávat výlučně sexuologové). Další vývoj situace závisí na dosažení politické shody v rámci stávající vládní koalice.

Kolegium expertů

Kolegium expertů se tématem legislativního ukotvení nepřijatelnosti tělesného trestání dětí zabývalo opakovaně, naposledy dne 5. září 2023.

  • Podklady k tématu na jednání konaném dne 5. září 2023 naleznete zde. Věc nebyla projednávána ústně, proto k ní z jednání neexistuje zápis.
  • Podklady k tématu na jednání konaném dne 15. listopadu 2022 naleznete zde. Zápis a závěry z jednání k tématu naleznete zde.
  • Podklady k tématu na jednání konaném dne 13. května 2021 naleznete zde. Věc nebyla projednávána ústně, proto k ní z jednání neexistuje zápis.
  • Podklady k tématu na jednání konaném dne 14. ledna 2020 naleznete zde. Zápis a závěry z jednání k tématu naleznete zde.
  • Podklady k tématu na jednání konané dne 22. listopadu 2018 naleznete zde. Zápis a závěry z jednání k tématu naleznete zde.


Dohled nad výkonem rozhodnutí

Dohled Výboru ministrů Rady Evropy nad výkonem rozhodnutí dosud nebyl ukončen. Níže naleznete dokumenty vztahující se k řízení o výkonu rozhodnutí.


Další podklady