ICJ proti ČR - Procesní práva dětí mladších 15 let v řízení o činu jinak trestném

Evropský výbor pro sociální práva v rozhodnutí ze dne 20. října 2020 ve věci International Commisssion of Jurists („ICJ“) proti České republice, rozhodl, že Česká republika neposkytuje dětem do 15 let v řízení o činu jinak trestném dostatečná procesní práva. Trestně neodpovědným dětem totiž není zajištěna nutná obhajoba v předprocesní fázi řízení a nejsou poskytovány alternativy (odklony) k formálnímu soudnímu řízení.

Aktuální stav řízení

Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo za spolupráce s expertní pracovní skupinou návrh zákona reagující na nedostatky vytýkané České republice v rozhodnutí International Commission of Jurists proti České republice. V řízení ve věcech dětí mladších 15 let má být nově zakotveno povinné právní zastoupení dítěte ve fázi předcházející řízení před soudem pro mládež. Novela rovněž zakotvuje možnost jiného postup, než aby věc dítěte byla řešena vždy ve formálním soudním jednání, jak tomu bylo dosud.

Tento návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) schválila vláda svým usnesením č. 672/2023 dne 6. září 2023. Pověřila předsedu vlády předložit vládní návrh předsedkyni Poslanecké sněmovny a ministra spravedlnosti, aby vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky odůvodnil.

Návrh zákona je aktuálně projednáván jakožto sněmovní tisk č. 540. Dne 13. prosince 2023 byl schválen v Poslanecké sněmovně v prvním čtení a přikázán k projednání Ústavně-právnímu výboru. 

Ke dni 31. ledna 2024 je poslední vývoj takový, že Ústavně-právní výbor na své schůzi dne 10. ledna 2024 doporučil Poslanecké sněmovně návrh novely zákona schválit. 

Kolegium expertů

Kolegium expertů se věnovalo tématu procesních práv dětí mladších 15 let v řízení o činu jinak trestném opakovaně, a to ještě před vydáním rozhodnutí ve věci ICJ proti České republice. Problematické aspekty české právní úpravy totiž vyšly najevo již při vydání rozsudku ve věci Blokhin proti Rusku (č. 47152/06, rozsudek velkého senátu ze dne 23. března 2016).

Naposledy byla věc projednávána na Kolegiu dne 5. září 2023, poprvé již 14. prosince 2016 v souvislosti s výše jmenovaným rozsudkem ESLP. Níže naleznete podklady na jednotlivá jednání. Pokud byla věc projednáva i ústně, přikládáme rovněž relevantní část zápisu a závěru z jednání.

Dohled nad výkonem rozhodnutí

Dohled Výboru ministrů Rady Evropy nad výkonem rozhodnutí dosud nebyl ukončen. Níže naleznete dokumenty vztahující se k řízení o výkonu rozhodnutí.

Další podklady