D. H. a ostatní proti ČR - Diskriminace romských žáků v přístupu k základnímu vzdělávání

V rozsudku ze dne 13. listopadu 2007 velký senát ESLP konstatoval, že nadměrným zařazováním romských žáků do škol pro lehce mentálně postižené došlo k porušení práva stěžovatelů, 18 romských žáků, na rovný přístup ke vzdělání (porušení článku 14 Úmluvy ve spojení s článkem 2 Protokolu č. 1). 

Cílem výkonu rozsudku je snížit zastoupení romských žáků ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona vzdělávaných dle upravených výstupů pro žáky s diagnostikou lehkého mentálního postižení a obecně snížit počet romských dětí v etnicky segregovaných školách. Toho má být dosaženo (i) zvýšením kvality a efektivity činnosti školských poradenských zařízení s cílem přiblížit podíl romských žáků diagnostikovaných lehkým mentálním postižením na úroveň běžné populace; (ii) snížením závislosti výsledků žáků na socioekonomickém statusu rodiny; (iii) prosazováním desegregačních opatření a (iv) podporou předškolního vzdělávání romských dětí, a to i v nižších ročnících mateřských škol.

Anotaci i překlad rozsudku v českém jazyce naleznete zde.

Aktuální stav řízení

Na konci prosince 2023 předložila Česká republika Výboru ministrů Rady Evropy Akční plán výkonu rozsudku (dostupný zde). Ten reflektuje aktuální přístup Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy („MŠMT“) k zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro romské žáky včetně plánovaných opatření, která mají být realizovaná v následujících letech dle stanoveného harmonogramu. Opatření jsou rozdělena tematicky do tří projektových karet, jejichž podrobný popis tvoří jednotlivé přílohy Akčního plánu. Jedná se o projektové karty: (1) Podpora škol; (2) Reforma poradenského systému a (3) Etnická desegregace.

Plánovaná opatření vychází zejména z realizované Analýzy příčin vyššího podílu romských žáků vzdělávajících ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona vypracované společností PAQ Research a STEM (dostupná zde). Opatření byla projednána Expertním fórem k výkonu rozsudku D.H. a ostatní, jehož členové budou konzultování i při jejich realizaci. 

V březnu 2024 proběhlo ústní projednání výkonu rozsudku D.H. a ostatní na zasedání Výboru ministrů Rady Evropy ve Štrasburku. Celkově Výbor ministrů návrh opatření přivítal a vyzval k jejich urychlené realizaci dle uvedeného harmonogramu (originální znění rozhodnutí dostupné zde; české shrnutí dostupné níže).

Na základě daného rozhodnutí má Česká republika předložit Výboru ministrů Rady Evropy ucelenou zprávu o přijetí všech avizovaných opatření ke konci roku 2025. Již do konce roku 2024 musí zároveň předložit analýzu důvodů nízké účasti romských dětí na předškolním vzdělávání a předložit plán opatření ke zlepšení situace.

Projednání výkonu rozsudku na vnitrostátní úrovni

Kolegium expertů

Kolegium expertů pro výkon rozsudků ESLP se výkonem rozsudku D.H. a ostatní zabývalo opakovaně, naposledy v září 2023.

Podklady k tématu a zápisy spolu se závěry z jednání Kolegia expertů z uplynulých let naleznete seřazené chronologicky níže:

Projednání výkonu D.H. a ostatní Kolegiem expertů pro výkon rozsudků ESLP proběhlo naposledy v září 2023. Podklady k tématu na jednání konaném dne 5. září 2023 naleznete zde. Zápis a závěry z jednání k tématu naleznete zde.

Podklady k tématu a zápisy spolu se závěry z jednání Kolegia expertů z předchozích let naleznete zde.

Expertní fórum k výkonu rozsudku D.H. a ostatní

V reakci na body 4 a 5 rozhodnutí Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 25. září 2019 zřídilo Kolegium expertů v lednu 2020 jako svoji pracovní skupinu zvláštní Expertní fórum k výkonu rozsudku D.H. a ostatní. Úkolem této pracovní skupiny je identifikovat příčiny přetrvávajícího nadměrného počtu romských žáků, kteří se vzdělávají podle programů pro žáky s lehkým mentálním postižením, a formulovat doporučení k zajištění rovného přístupu romských žáků ke vzdělání. 

Závěry Expertního fóra tvoří přílohu č. 2 zprávy vlády pro Výbor ministrů Rady Evropy o výkonu rozsudku D. H. a ostatní ze dne 3. června 2022. Zpráva je v českém jazyce dostupná zde

Závěry a doporučení Expertního fóra byly v lednu 2022 předloženy MŠMT k písemnému vyjádření a k navržení opatření, která přijme za účelem jejich realizace. Reakci MŠMT na závěry Expertního fóra vláda postoupila jako přílohu č. 3 výše zmíněné zprávy o výkonu rozsudku ze dne 3. června 2022.

Dohled nad výkonem rozsudku

Výkon rozsudku podléhá tzv. zesílenému dohledu ze strany Výboru ministrů Rady Evropy, v jehož rámci Česká republika předkládá zpravidla každoročně zprávu o výkonu rozsudku. Na základě zprávy vydá Výbor ministrů rozhodnutí, ve kterém stav výkonu rozsudku vyhodnotí. Výkon rozsudku pod zesíleným dohledem bývá Výborem ministrů rovněž ústně projednán.

Poslední rozhodnutí Výboru ministrů o výkonu rozsudku D.H. a ostatní z března 2024 je dostupné zde. V něm Výbor ministrů zejména:

  • uvítal předložený Akční plán, který obsahuje podrobnou analýzu situace, včetně rozsáhlých statistických údajů, jakož i slibné návrhy na řešení těchto dlouhodobých a dosud nevyřešených problémů;
  • vyjádřil však vážné znepokojení nad zjištěním, že navzdory dosud přijatým opatřením jsou romské děti stále nadměrně zastoupeny mezi dětmi vzdělávanými dle programu s upravenými výstupy a mimo hlavní vzdělávací proud, a nad novými informacemi, že jsou nedostatečně zastoupeny na úrovni předškolního a středního vzdělávání;
  • vzal na vědomí záměr státních orgánů dále analyzovat příčiny nedávno zjištěných negativních trendů v účasti romských dětí na předškolním vzdělávání a zvažovanými návrhy opatření k dosažení desegregace a zavedení dotačních programů; vzhledem k významu předškolního vzdělávání pro vyrovnání dopadů sociokulturního znevýhodnění na vzdělávání romských dětí vyzval, aby urychleně dokončily analýzu a přijaly vhodná opatření k řešení příčin těchto negativních trendů;
  • se zájmem vzal na vědomí předložené návrhy, jejichž cílem je zlepšit práci školských poradenských zařízení, současně však vyjádřil politování nad tím, že dosavadní snaha  zlepšení diagnostických nástrojů nevedla navzdory dlouhodobému úsilí ke zlepšení situace romských dětí; v této souvislosti vyzval státní orgány, aby urychleně zvážily doporučení formulované komisařkou Rady Evropy pro lidská práva, které směřuje na změnu paradigma využívání testování jako nástroje pro podporu ve vzdělání a ne jako nástroje k segregaci; a znovu zdůraznil potřebu urychleně přijmout další opatření ke snížení možné chybné diagnostiky;
  • přivítal prohlášení státních orgánů, že je nutné ukončit segregaci romských žáků ve školách a třídách a se zájmem vzal na vědomí opatření, která plánují přijmout za účelem desegregace včetně veřejného prohlášení, že etnická segregace ve vzdělávání je nepřijatelná; vyzval všechny příslušné orgány, aby zdvojnásobily své úsilí k nalezení rychlého řešení, a to i k dalším důvodům   nadměrného zastoupení romských dětí ve vzdělávacích programech se níženými výstupy, včetně podpory romských rodičů při volbě inkluzivního vzdělávání;
  • vyzval státní orgány, aby do konce roku 2024 poskytly Výboru aktualizované informace o předškolním vzdělávání, jakož i veškeré další dostupné informace o implementaci plánovaných opatření a reakci na rozhodnutí Výboru ve výše uvedených otázek; vyzval je rovněž, aby do konce roku 2025 předložily úplnou zprávu o dosaženém pokroku v souvislosti se všemi nevyřešenými otázkami.

Poslední zprávy vlády o výkonu rozsudku D.H a ostatní jsou uvedeny níže:

  • Akční plán výkonu rozsudku D.H. a ostatní z prosince 2023 spolu s přílohami dostupný zde.
  • Zpráva o výkonu rozsudku D.H. a ostatní z června 2022 je dostupná v českém jazyce zde

Kompletní přehled všech zpráv o výkonu rozsudku, vyjádření třetích stran a rozhodnutí Výboru ministrů z předchozích let naleznete v anglickém jazyce zde.

Další podklady